Jump to content

Tiltak for villreinen - forslag om å stenge turisthytter Hardangervidda


Karita

Recommended Posts

Da er det bare å håpe at jeg får med meg Kvenna-vassdraget før det ev. stenges ned. Foreslått forbud sommerstid å padle med kajakk eller kano. Regner med dette også gjelder Packraft, da dette er trenden. Det går jo selvfølgelig an å gå strekka på fem mil, men knapt stier der.

 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Støttes og tommelen opp for meg! Stort sett holdt meg til i randsonene i vest og sør og ikke hatt behov for oppsøke DNT hytter. 90 % av turene i forbindelse med jakt. De sist årene kun for å ferdes på kjente stier. Sett med skrekk og gru på trafikken fra Haukeliseter til Hellevassbu både sommer og påske. Folk som nærmest går i kø. Mener at det alt for tilrettelagt friluftsliv i dag og at 90% ferdes der det er muligheter for overnatting, teltplasser og toalett etc. Mindre tilrettlegging og få vekk DNT fra nasjonalparker, DNT kan heller tilrettelegg der folk bor og oppholder seg daglig. Da har alle mulighet til å drive friluftliv og du slipper å svi av hele lommeboka for komme deg ei uke på fjellet/skogen.

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Ser heftig ut med en gang, men det er kanskje det som må til. Faren er vel at dette er tiltak som skulle ha vært gjort for mange år siden. Stenging av Immingdalsveien, helt eller delvis, er en utmerket idé, men samme logikken gjelder antagelig R7.

Ikke helt enig med @Dompappen når det gjelder DNT, men "tilrettelegging" er for meg et banneord, så vi havner nok på omtrent samme stedet. Det å gjøre det vanskeligere for folk å ferdes i disse (og andre) områder, vil kutte kraftig ned på trafikken. Bare å sørge for at ingen DNT-hytter på Hardangervidda har matlager ville gi målbare resultater.

I den forbindelse kunne man gjøre det farligere å være i nasjonalparker ved å forby bruk av all motorisert ferdsel ved redningsaksjoner.

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Reinsbukken "Per" fra Haukeliseter, som fraktet folk, varer og for. Dyre Vaa(Rauland) tegnet den på 1930-tallet der oppe, og dro den inn i en serie på fire skulpturer; "Mennesket møter natur". "Peer Gynt" på Ankerbrua i Oslo hadde nok ikke blitt laget i dag.

2 (2).jpg

Edited by Myriameter
Link to comment
Share on other sites

ost skrev (2 timer siden):

Hvordan vil slike restriksjoner bli i forhold til allemannsretten? Og hva med privat utøvelse av beite- og jaktrett? Eventuelle private hytter?

At allemannsretten blir begrenset eller fjernet i visse soner. Private hytter har uansett sin begrensninger i forhold til kjøretillatelse og muligheter til utvide og oppgrader til moderne fasiliteter som igjen begrenser bruken. Bor selv i kommune med to typer hytter, Den lokale hytta på 20 - 50 kvm uten dass og strøm/vann og som brukes stortsett ei uke på vinteren og noen uker på høsten i forbindelse jakt og beitedrift. Den andre type hytta vi har er den "hytte folka bruker" Som regel på 125 kvm med alle fasiliterter og brukes hver helg hele året. Mener at jaktretten på Hardangervidda også begrenser seg selv. Opplever i Suldal og Bykle at de sliter med å bli kvitt jaktkort som gjelder for de som er bosatt i kommunen på grunn av rekruttering og gamle jegere som faller fra. Noe jeg selv opplever her jeg bor, hvor jaktlagene sliter med å rekruttere lokale og halvparten av jaktlagene består av rike byfolk som er villig til å betale store summer for å være med. Er ikke bekymret for dette trykket. Er mer bekymret for økt trykk fra turisme og friluftsliv, spesielt med den tilretteleggingen som har pågått de siste 20 årene. Personlig har mitt fokus for friluftsliv de siste 10 årene vært på å bruke nærområdene. Områder jeg nærmest går alene og har helt for meg selv, bortsett i fra når beite dyra blir sendt ut på våren, under jakt og når beite dyra blir sanka inn på høsten. Nesten ikke merka stier og masse lommer av natur som er så og si uberørt. Jeg går heller ikke tur deler av området på våren for å gi vilt og villreinen fred. Allemannsrett i fri utfoldelse. Jeg forsøker å utøve min rett som mye som mulig, men ser at det dessverre bare går en vei med naturen, og det er utaforbakke! Da velger jeg også begrense min rett og kan fint styrer vekk fra områder med begrensing og eller har soner som er forbudt for ferdsel. For si som de som skriker høyt når blir vedtatt å ikke bygge nytt hyttefelt ol: "Det finnes nok natur i Norge". Tenker at alle som driver med friluftsliv, jakt eller beitedrift må gå litt i seg selv og tenke på hvilke konskvenser det har for naturen for de valgene de tar. Ja fett å slå opp leir, fyre bål og se solnedgangen i skogen eller på fjellet i april/mai. Kanskje du ikke burde nettopp ha gjort dette. Lest mye på forumet her om allmannsretten og vern av denne, men leser mye av det samme hos andre som også skriker høyt "HVA MED MINE RETTIGHETER". Dette kommer typisk fra grunneier, ordfører, lokalpolitikere, den lokale innbyggeren, kraftselskapet, lokale entreprenøren osv osv. Putter du alle RETTIGHETENE i vektskål sammen med NATUREN har det forlengst blitt skjevt fordelt og vil sannsynligvis aldri komme i vater. Men kan fint ta ut noen av "rettighetene" for min del, jeg har forlengst gitt noe av min tilbake. Andre bør etter min menig også gjøre det samme.

Driver med hundekjøring, kun til turbruk. Men bruker også naturen til trene hunden et par ganger i uka (høst og vinter). Prøver å gjøre dette på så ekstrem skånsom måte. Heller for skånsomt enn for lite...

Jeg får uansett alt for mye frisk luft og tid i naturen og jeg av og til kan la vær å dra på tur. Bevist valg jeg har tatt og jeg har jobba mye for å komme dit jeg er i dag, med tanke på valg av yrke og hvor jeg har bosatt meg. Er veldig priviligert med mye natur 150 meter fra døra (har stor tomt med dyrka mark).

Edited by Dompappen
 • Like 3
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Det er jo naudsynt å gjera noko i høve til villreinen men ut får det som står så er det dei allmenne friluftsinteressene som vert skadelidande. Og det er greit i høve til villrein men det er jo svært mange grunneigarar som framleis får bruke vegnettet og kjøre innover vidda. Ser at det vert fremja forslag om å det heller ikkje bør vera lov å sykle på tinnhølvegen og hjølmo, samstundes som eidfjord resort skal bygge gondolbane opp til kanten av villreinområdet midt mellom. Burde det ikkje vera eit større fokus på nedbygginga i randsona og heilt inntil (og innanfor) villreinområdet her?

 • Like 3
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Det skal bli interessant å sjå korleis dei skal løyse alle forboda i høve til friluftslova og allemannsretten. På eit så stort område er det aldri blitt gjort på tidlegare. Og i kva grad vert dette førande for andre områder, som Dovre og Rondane m.m.

Link to comment
Share on other sites

ost skrev (17 timer siden):

Hvordan vil slike restriksjoner bli i forhold til allemannsretten? Og hva med privat utøvelse av beite- og jaktrett? Eventuelle private hytter?

Slik jeg leser forslaget, blir ikke allemannsretten rammet i det hele tatt. Med unntak muligens av forbudet mot mot kano/kayak i vassdrag.Jeg vet i grunn ikke hva allemannsretten sier om akkurat det, om noe i det hele tatt.  Allemannsretten gir deg&meg rett til å gå på bena i utmark. Den gir oss ikke rett til å ha tilgang til tilrettelagt overnatting, tilrettelagte stier eller ferdsel med bilen vår. Ok, det er ett drøyt stykke å gå inn til Tinnhølen fra riksveien, men man kan. Dette forslaget rammer ikke allemannsretten.

Link to comment
Share on other sites

ost skrev (20 timer siden):

Hvordan vil slike restriksjoner bli i forhold til allemannsretten?

Allemannsretten er ikke absolutt, kan man si. Det er åpninger i loven for å regulere/begrense eller sperre for ferdsel i utsatte områder. Det finnes for eksempel flere verneområder der det er ferdselsforbud for at hekkende fugler skal vernes mot forstyrrelser. Man har altså ikke en universell rett til å ferdes overalt i utmark bare fordi det er utmark. Jeg tolker det litt enkelt forklart slik at allemannsretten gjelder dersom slik ferdsel/opphold ikke er regulert på annen måte. Det er vel også slike åpninger som har vært benyttet ved etablering av teltforbud i Lofoten og omegn blant annet (Friluftsforskrift for Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommuner, Nordland). Denne forskriften er hjemlet i friluftslovens § 15, som gjengitt under.

Lov om friluftslivet (friluftsloven) § 15:

Sitat

§ 15. (Regulering av ferdsel på visse friluftsområde)

Til regulering av ferdselen på område hvor utfarten er stor, kan kommunen med samtykke av eieren eller brukeren fastsette atferdsregler som enhver som ferdes på området plikter å følge. Reglene skal særlig ta sikte på å opprettholde ro og orden, verne dyre- og plantelivet og fremme helsetiltak og sanitære forhold.

Lov om friluftslivet (friluftsloven) § 16:

Sitat

§ 16. (Sperring av særlig utsatt område)

Blir en eiendom i særlig grad utsatt for almenhetens ferdsel kan kommunen med samtykke av eieren eller brukeren bestemme hel eller delvis sperring av eiendommen, når ferdselen gjør nevneverdig skade på den eller er til vesentlig hinder for den bruk som eieren eller brukeren gjør eller ønsker å gjøre av den.

Sperring fastsettes for et bestemt tidsrom, ikke over 5 år om gangen.

Og på generelt grunnlag når det gjelder allemannsretten opp mot vern av natur kan det være verdt å se lovens § 1, som oftest tar for seg lovens formål (hele loven bør altså sees i sammenheng med § 1):

Sitat

§ 1. (Lovens formål)

Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

Det er altså ganske klart, mener jeg, at allemannsretten (retten til å ferdes) ikke kan/skal gå på bekostning av naturgrunnlaget som det er lovens formål å verne. Noe annet ville være veldig spesielt, og litt selvmotsigende.

Edited by Måssåbjønn
 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

Robinson skrev (På 9.11.2023 den 10.03):

Slik jeg leser forslaget, blir ikke allemannsretten rammet i det hele tatt. Med unntak muligens av forbudet mot mot kano/kayak i vassdrag.Jeg vet i grunn ikke hva allemannsretten sier om akkurat det, om noe i det hele tatt.  Allemannsretten gir deg&meg rett til å gå på bena i utmark. Den gir oss ikke rett til å ha tilgang til tilrettelagt overnatting, tilrettelagte stier eller ferdsel med bilen vår. Ok, det er ett drøyt stykke å gå inn til Tinnhølen fra riksveien, men man kan. Dette forslaget rammer ikke allemannsretten.

Ikke rammet? Det foreslås totalforbud mot kiting, hundekjøring og sykling på hele vidda.

Link to comment
Share on other sites

tshansen skrev (2 timer siden):

Vet du hvorfor dette har vært forbudt? 

Antar at det har med å gjøre at sykler sliter mer på terrenget grunnet større marktrykk (mindre kontaktsone) enn sko, litt på samme måte som vogntog sliter betraktelig mer på veien enn personbiler (jeg synes å huske en tommelfingerregel om at ett vogntog tilsvarer 200 biler mht. slitasje på grunn av akseltrykket, men mange år siden jeg hørte det tallet nå, så ta det med en klype salt. Det er også grunnen til at elbiler gjerne sliter mer på veidekket enn fossilbiler, fordi de har større egenvekt). Det betyr ikke at gange ikke sliter på terrenget, men det er jo gjerne slik at syklister «må» følge samme spor på en litt annen måte enn til fots, noe som vil konsentrere slitasjen en del?

Forskrift om vern for Hardangervidda nasjonalpark har som formål (min utheving):

Sitat

§ 2. Føremål

Føremålet med Hardangervidda nasjonalpark er å verne ein del av eit særleg verdfullt høgfjellsområde på ein slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og kulturmiljøet elles vert bevart, samstundes som området skal kunne nyttast for landbruk, naturvenleg friluftsliv og naturoppleving, jakt og fiske og undervisning og forsking.

Naturvennlig friluftsliv antar jeg betyr friluftsliv som ikke sliter veldig på naturen. Det er spesifikt trukket fram under punkt 4.5.1 om ferdsel at

Sitat

c. Sykling utafor godkjende traktorsleper og Tinnhølvegen er forbode.

Jeg finner ingen nærmere begrunnelse enn dette, men antar som nevnt at det er økt slitasje fra sykling sammenlignet med ferdsel til fots som er en del av grunnen i det minste. Jeg er ikke jurist, så jeg har ikke særlig peiling på hvor man eventuelt finner forarbeidene til forskriften, hvis slikt er å oppdrive.

Link to comment
Share on other sites

Ja jeg har hørt denne formen for argumentasjon opp imot el sykkel vs vanlig sykkel. Men det er motbevist at el sykkel har noe større marktrykk og kontaktsone enn vanlig sykkel. Når det kommer til fotavtrykk blir nok diskusjonen en annen. Men x antall tusen føtter gjør bra skade på terrenget det også. Men det er langt verre å regulere. 

Jeg har ingen problemer med at deler av norsk natur er regulert for en viss type aktivitet, men det må stå i forhold til hverandre. Og det må for all del ikke brukes latterlige begrunnelser som gjør at lovverket ikke blir tatt på alvor. 

En ting er sikkert. Den Vill Reinen på Hardangervidden hadde ikke fått mye vern hadde det vært politisk interesse for utbygging av noe som kunne tjenes penger på der oppe 🙈 Men det er en avsporing. *plystre* 

Link to comment
Share on other sites

Robinson skrev (12 timer siden):

Akkurat sykling har vært forbudt i nasjonalparken i mange år allerede. Bare langs traktorslepa har man lov å sykle.

I dette forslaget var det vel snakk om fatbike sykling på vinteren. Som ikke gir noe som helst slitasje. Forbudet er stort sett snakk om på vinteren og vinteraktiviteter da det er da reinsdyra sliter mest. Men retter seg også mot padling, turisthytter, ol. resten av året. Men å jakte på reinsdyra skal fortsette, for å skyte mot flokken og drepe reinsdyra forstyrrer dem visst ikke...🙄 Og å kjøre etter dem med helikopter, snøskuter, og firehjuling for å forske på dem, og merke dem, ol. forstyrrer dem visst heller ikke... Og selvfølgelig privathytteeiere forstyrrer ikke reinsdyra... Og heller ikke sauer på beite påvirker reinsdyra visst nok...

På et magisk vis er det visst bare "nye" aktiviteter i naturen som kiting, hundeslede kjøring og sykling som skremmer dyra så de sliter seg ut. Akkurat som at skateboard var så farlig at det måtte forbys i Norge. Eller at snowboard måtte forbys i alpinbakken. Mens friluftsaktivitetene og utbygginger som grunneierene, jegere, offentlige myndigheter, store kommersielle aktører og gamle menn driver med har visst ingen effekt på rensdyra.

 • Like 3
 • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

Storm_Eagle skrev (21 minutter siden):

I dette forslaget var det vel snakk om fatbike sykling på vinteren. Som ikke gir noe som helst slitasje. Forbudet er stort sett snakk om på vinteren og vinteraktiviteter da det er da reinsdyra sliter mest. Men retter seg også mot padling, turisthytter, ol. resten av året. Men å jakte på reinsdyra skal fortsette, for å skyte mot flokken og drepe reinsdyra forstyrrer dem visst ikke...🙄 Og å kjøre etter dem med helikopter, snøskuter, og firehjuling for å forske på dem, og merke dem, ol. forstyrrer dem visst heller ikke... Og selvfølgelig privathytteeiere forstyrrer ikke reinsdyra... Og heller ikke sauer på beite påvirker reinsdyra visst nok...

På et magisk vis er det visst bare "nye" aktiviteter i naturen som kiting, hundeslede kjøring og sykling som skremmer dyra så de sliter seg ut. Akkurat som at skateboard var så farlig at det måtte forbys i Norge. Eller at snowboard måtte forbys i alpinbakken. Mens friluftsaktivitetene og utbygginger som grunneierene, jegere, offentlige myndigheter, store kommersielle aktører og gamle menn driver med har visst ingen effekt på rensdyra.

Takk 👏🏻

Link to comment
Share on other sites

Storm_Eagle skrev (29 minutter siden):

IMen å jakte på reinsdyra skal fortsette, for å skyte mot flokken og drepe reinsdyra forstyrrer dem visst ikke...🙄 

For ordens skyld, å skyte mot flokken er forbudt og oppsynet der oppe har påtalt og bøtelagt mer enn én jeger for akkurat det.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Storm_Eagle skrev (11 timer siden):

I dette forslaget var det vel snakk om fatbike sykling på vinteren. Som ikke gir noe som helst slitasje. Forbudet er stort sett snakk om på vinteren og vinteraktiviteter da det er da reinsdyra sliter mest. Men retter seg også mot padling, turisthytter, ol. resten av året. Men å jakte på reinsdyra skal fortsette, for å skyte mot flokken og drepe reinsdyra forstyrrer dem visst ikke...🙄 Og å kjøre etter dem med helikopter, snøskuter, og firehjuling for å forske på dem, og merke dem, ol. forstyrrer dem visst heller ikke... Og selvfølgelig privathytteeiere forstyrrer ikke reinsdyra... Og heller ikke sauer på beite påvirker reinsdyra visst nok...

På et magisk vis er det visst bare "nye" aktiviteter i naturen som kiting, hundeslede kjøring og sykling som skremmer dyra så de sliter seg ut. Akkurat som at skateboard var så farlig at det måtte forbys i Norge. Eller at snowboard måtte forbys i alpinbakken. Mens friluftsaktivitetene og utbygginger som grunneierene, jegere, offentlige myndigheter, store kommersielle aktører og gamle menn driver med har visst ingen effekt på rensdyra.

Sto en lengre artikkel om dette i VTB Vest Telemark Blad. Der sto det om blant annet jakt. Det var forslag om blant annet om å frede områder på jakt, mer skånsom jakt og bedre jakt opplæring. Bedre uttak av riktig dyr, transport i forbindelse med jakt. Så dagens jakt slipper ikke unna heller med de nye tiltakene. 

https://www.vtb.no/nyhende/stenging-av-turisthytter-vinterstengt-riksveg-og-regulering-av-fritidsaktivitetar-dette-er-blant/

Edited by Dompappen
Link to comment
Share on other sites

21 hours ago, tshansen said:

...

En ting er sikkert. Den Vill Reinen på Hardangervidden hadde ikke fått mye vern hadde det vært politisk interesse for utbygging av noe som kunne tjenes penger på der oppe 🙈 Men det er en avsporing. *plystre* 

Det er jo nettopp det som er saken, det er ingen avsporing. Sterke grupper (sterkere enn oss fjellturister) bygger ned fjellheimen. Det er bedrifter som lever av å bygge ned randsonene i høyfjellet. Det er staten, som bygger samfunnsøkonomisk ulønnsom infrastruktur som riksvei 7 over Hardangervidda. Og mye annet. Dette har bidratt til å ødelegge leveområdene til villreinen.

I tillegg så har staten skutt tusenvis av villrein, halve reinstammen på Hardangervidda pga skrantesjuke. Naturen skulle ikke få ordne opp selv, i alle fall ikke når det var den upopulære jerven som skulle gjøre det. Noen taler for at masseslakten ble presset igjennom av EU.

Dannede fjellturister på Fjellforum viser seg forståelsesfulle overfor Statsforvalterens i Oslo og Vikens svært dårlige, usosiale, diskriminerende og uproposjonale forslag til tiltak. Dannede fjellturister tenker at de må ta sin del av belastningen for å redde symbol-arten villrein, en såkalt "europeisk ansvarsart". Må de det?

Nei det må de ikke. Det første som må skje er at riksvei 7, som er samfunnsøkonomisk ulønnsom, tilbakeføres til naturen for å bedre forholdene for villreinen. Så må vi ta det derfra, målrettet tiltak for tiltak, uten å legge belastningen på fjellturistene, men ved å begrense, og om nødvendig reversere, økonomisk aktivitet i høyfjellsområdene, inklusive energiproduksjon. Og fjellturistene må selvfølgelig opptre varsomt overfor villreinen, som de pleier.

Ja forholdene må legges til rette for villreinen, ved å begrense økonomisk aktivitet i høyfjellsområdene. I dette inngår forbud mot all jakt, ikke bare villreinjakt, i alle nasjonalparker. Dannede fjellturister må forstå at villrein-spørsmålet i bunn og grunn er et økonomisk motivert politisk spørsmål, der svake står mot sterke grupper. Fjellturistene må stå sammen for sine rettigheter og beskjedne behov, og be andre sterke grupper bære belastningen.

Edited by qwer993
 • Like 1
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

qwer993 skrev (4 timer siden):

Det er jo nettopp det som er saken, det er ingen avsporing. Sterke grupper (sterkere enn oss fjellturister) bygger ned fjellheimen. Det er bedrifter som lever av å bygge ned randsonene i høyfjellet. Det er staten, som bygger samfunnsøkonomisk ulønnsom infrastruktur som riksvei 7 over Hardangervidda. Og mye annet. Dette har bidratt til å ødelegge leveområdene til villreinen.

Det er avsporing da ein urett ikkje legitimerar andre urettar.
Ikkje dermed sagt at også fyrste urett ikkje bør diskuterast, men no var det vel sykling som var tema?

 

qwer993 skrev (4 timer siden):

I tillegg så har staten skutt tusenvis av villrein, halve reinstammen på Hardangervidda pga skrantesjuke. Naturen skulle ikke få ordne opp selv, i alle fall ikke når det var den upopulære jerven som skulle gjøre det. Noen taler for at masseslakten ble presset igjennom av EU.

Nedskyting av villreinbestanden i den nordlege delen av Nordfjella var eit desperat forsøk på å stogge ein håplaus situasjon.
Etterpåklokskap i denne saken får andre stå for. Eg meinte den gong, som no, det var tvilsomt om skrantesjuka kunne stoggast, men verdt å forsøke.

Kva jerven har i denne diskusjonen å gjere forstår ikkje eg, her er litt bakgrunnsinformasjon om skrantesjuke og utviklinga. Einaste jerven kan bidra med her er å spise kadaver.

 

qwer993 skrev (4 timer siden):

Ja forholdene må legges til rette for villreinen, ved å begrense økonomisk aktivitet i høyfjellsområdene. I dette inngår forbud mot all jakt, ikke bare villreinjakt, i alle nasjonalparker. 

Jaktforbod har tidlegare vært forsøkt på Dovrefjell med svært uheldige resultat for reinstamma. Forvaltningsmyndigheitane fekk ei dyrkjøpt erfaring og fagfolka gjer nok ikkje same tabba ein gong til. 

 

tshansen skrev (På 17.11.2023 den 19.11):

Vet du hvorfor dette har vært forbudt? 


Kan også ha med at ein syklist er meir mobil og dermed dekkar eit mykje større område enn ein forgjengar, i tillegg til at det senkar sliteterskelen for å få tilgang til områder. Ergo meire stress for reinsdyra.

 • Like 4
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy