Jump to content

"Oppsynsmannen" med Bård Tufte -ER det naturkrise i Norge nå?


tesk

Recommended Posts

Nå er Oppsynsmannen tilgjengelig på nrk.no: https://tv.nrk.no/se?s=oppsynsmannen

Fra Tufte på Instagram:

Sitat

For ett år siden fikk jeg en melding: «Hei det er fra dokumentar avdelingen i Nrk. Kan vi sende deg rundt i Norge for å finne ut om det ER naturkrise». Siden jeg selv har lurt på hvordan det går, var jeg lett å be. På kryss og tvers har jeg reist. Jeg har møtt hubro og fjellrev, snakket med eksperter, bekymra folk, sinte folk og andre som mener at dette går heeelt fint. Fire episoder slippes i morgen. Håper dere vil se på!

Jeg gleder meg til å se dette i kveld. Jeg har stor tro på at profiler som Bård Tufte kan gjøre folk oppmerksom på tema og faktisk nå frem med informasjon

Edited by tesk
 • Like 9
Link to comment
Share on other sites

 • tesk changed the title to "Oppsynsmannen" med Bård Tufte -ER det naturkrise i Norge nå?
Annonse

Har fått sett noen episoder. Skikkelig flott serie. Helt usmakelig å se laksemilliardærer sprenge vekk holmer på Helgeland med et smil om munnen. Og man finner titalls eksempler som dette i serien. 

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

Med de siste 10 års avsløringer i norsk politikk har de mistet min tillit, uansett parti.

At naturen og dyrelivet skulle bli en sååå stor taper, er nitrist.

Hva kan vi gjøre, vi som er intresert i  friluftsliv?

Link to comment
Share on other sites

Det mest naturvennlige partiet, er det minst næringsvennlige. Den altoverskyggende majoritet vil ha vekst, derfor fortsetter alt som før. 3 prosent vekst, som er målet, dobler forbruk og produksjon på 23år (2046). Så dobles dette igjen på 23 år (2069). Det kalles eksponensiell vekst, og naturressurser,  naturarealer og energi forbrukes i takt med dette. Samtidig skal dominerende politikere ha oss til å tro at vi skal kutte utslippene med 55% innen 2030. Derfor må vi bygge ut masse fornybar energi, som bare slukes av veksten. Og som ødelegger det siste vi har av større uberørte naturområder.

 • Like 3
 • Sad 2
Link to comment
Share on other sites

Slik politikken er bygget opp i Norge, spiller det ingen eller liten rolle om man stemmer på et parti som er for natur. De går bare i samarbeid med større partier som ikke er for også er man like langt. 
Her må man nesten gå til sivil ulydighet, slik som ungdomen rundt stortinget når det gjaldt Fosen saken. 

Vi er et av verdens rikeste land, vi røver sinnsykt med ressurser fra felles eie og har lite eller ingen ting vi skulle si når makta får styre. Å slik vil det alltid være. De som har mest penger og har klart å manipulere flest lokalpolitikere med luftslott vil vinne hver gang.

Jeg gjentar fra forrige tråd om denne saken. Norge er et motbydelig land! 

 • Like 5
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Og nå vedtok regjeringen å tillate gruvedrift på havbunnen: https://www.vg.no/nyheter/i/Q7LX8Q/stortinget-sa-ja-til-omstridt-gruvedrift-paa-havbunnen

Det er tydeligvis ikke bare under små forhold i lokaldemokratiet at naturen taper. AP, SP med støtte fra H og Frp.. De samme partiene som jeg nevnte over.

 • Like 4
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

ingen87 skrev (2 timer siden):

Og nå vedtok regjeringen å tillate gruvedrift på havbunnen: https://www.vg.no/nyheter/i/Q7LX8Q/stortinget-sa-ja-til-omstridt-gruvedrift-paa-havbunnen

Det er tydeligvis ikke bare under små forhold i lokaldemokratiet at naturen taper. AP, SP med støtte fra H og Frp.. De samme partiene som jeg nevnte over.

Det er som med alt annet i denne verden. Følg pengene så finner man svaret. Hvorfor i alle dager tror du en samlet regjering godtar noe så sykt og inngripende mot all råd fra ekspertene? 

 • Like 2
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

Nei, det jo ingen tvil. Regjeringa dytter garantert det grønne skiftet og behov for mineraler foran seg, men til syvende og sist handler det om penger. Det underbygges av at dette går imot faglige råd, også fra prosessindustrien.

Edited by ingen87
 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

ingen87 skrev (22 timer siden):

 

 

image.png.02afc9b24b6814243733a2af600ad871.png
Det som har skjedd er at kommune-Norge, særlig små distriktskommuner, sier ja til alle nye prosjekter som kan gi inntekt. Dette har også vært villet politikk fra Høyre-regjeringa. Mindre statlige midler til kommuner, og mer frie midler samt at det har blitt lettere for kommunene å skaffe seg inntekter, ved at Staten i mindre grad skal bry seg om hva kommunene driver på med. 

Når man da vet hvor tette bånd det er mellom utbyggere og politikere i små kommunene, er det helt opplagt at det blir en naturkrise.
 

Her er vi inne på eit kjernepunkt, men eg vurderer nok ein del ting litt annaleis enn mange andre, opplever eg. Ja, mange av distriktskommunane slit verkeleg. Og det med god grunn. Ein aktiv distriktspolitikk har blitt eit framandord i dette landet, og ressursane til kommunane er for knappe, og har vore det lenge. 

Dei har samfunnets breiaste mandat, og skal dekke inn fryktlege mange forvaltningsområder, som på alle andre forvaltningsnivå er spreidde over langt fleire og større organisasjonar. 

Eg tek no meir utdanning i vaksen alder, og føler eg støtt og stadig må løfte den reelle stoda i mange kommunar inn i forelesningssalen, både i høve foreleserar som har vore heile sitt liv i akademia, og yngre medstudentar. 

Eg trur ikkje på å flytte masse makt, eg trur på ei breiare løysing. 

Det første er at kommunane må få meir midlar, og ein del må øyremerkast, slik at dei slepp å bli sett i skvis. Statsforvaltaren sitt RETTLEIINGSMANDAT må etterkvart vise att, og ikkje vere berre på papiret, med i praksis mest rolle som motsegnsmynde. Fylkeskommunens planrolle må koplast endå tettare opp mot natur-og miljøavdelingane i eigen organisasjon, slik at dei står breie i møte med kommunane, planforum og det regionale perspektivet. Så må det gjerast ein jobb i høve rekruttering av fagkompetanse. Det er vanskeleg for mange distriktskommunar å rekruttere nok og god kompetanse, og sjølv om tendensane ikkje er greske, har ein vel snakka om "brain drain" til dei større stadane også i dette landet. 

Eg trur IKKJE på å flytte masse avgjerdsmynde til andre, distante stader. Lokalkunnskap er gull verd, og ofte ein vesentleg ingrediens i dei verkeleg gode løysingane. Misforstå meg rett,  eg meiner ikkje at kommunane skal ha full kommunal sjølvråderett utan føringar, for absolutt alle forvaltningsområder, men eg trur heller ikkje på ein ekstrem motsats. 

Dessutan er nokre av vår tids mest katastrofale avgjerder kring miljø fatta på høgare nivå enn kommunane, så å legge noko meir avgjerdsmynde sentralt kan eg ikkje fatte skal freiste. 

Den siste påstanden synes eg kan tolkast litt misvisande. Ikkje for at den ikkje stemmer i nokre tilfelle, men fordi den gir inntrykk av at det er utstrekt grad av korrupsjon i kommunane. Mitt møte med fleire kommunar, er at dei går rundt fordi det er tilsett dedikerte mennesker  som er opptekne av å yte gode tenester til innbyggjarane sine. Det går rundt på grunn av menneska, ikkje på tross av. 

Eg har elles fleire venner som har gått over frå kommune til stat, eller hatt arbeid fleire stader i det offentlege (direktorat, kommunar, fylke, statsforvalter osv). Felles for fleire av dei, er faktisk at dei tenkjer at arbeidet for kommunane er det mest mangslungne komplekse arbeidet dei har hatt og det som ber mest preg av ressursknappheit (og også mest spennande, utfordrande og lærerikt). Ein kommunedirektør eg kjente som kom frå statleg instans, var mellom anna ikkje van med , at ein faktisk hadde eit driftsbudsjett og eit investeringsbudsjett...og at ein ofte måtte velje mellom utviklings- og driftsoppgåver, når det var knapt om peng. Han var van med IT-system som berre rulla og gjekk og pengar nok til papir og stiftemaskin. 

Dette vart eit langt innlegg, og litt OT, men eg har ved fleire høver tenkt at skal ein diskutere løysingar på naturkrisa, så må ein skjønne "kva det går i" der det skjer seg. Alle artar og all natur bur i ein kommune. Ser ein seg rundt i verda er det også grunn til å sette pris på vårt lokaldemokrati og vår samfunnsmodell. Me har alt å vinne på å styrke kommunane og halde mest mogleg fast på lokaldemokratiet  (som krev ei viss grad av sjølvråderett for å ha legitimitet). 

Edit; ser i etterkant at det kan sjå ut som heile innlegget er retta mot deg @ingen87, det er det altså ikkje 😅 Du var innom eit kjernepunkt etter mitt syn, og min kommentar er retta mot den generelle debatten som går, om kvar mynde skal ligge (med unnatak av kommentaren om koplingar mellom politikk og næringsliv).

 

 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

tshansen skrev (21 timer siden):

Slik politikken er bygget opp i Norge, spiller det ingen eller liten rolle om man stemmer på et parti som er for natur. De går bare i samarbeid med større partier som ikke er for også er man like langt. 

Det er forskjell på partiene som har naturvern høyt på agendaen. Venstre snakker vakkert om miljøvern, men etter å ha gått i kompaniskap med Høyre og FrP igjen og igjen så er det fint lite igjen i praktisk politikk. Venstre står jo også sterkt i mange kommuner, og har næringspolitikk for småbedrifter som hjertesak. Det gjør at de er villige til å svelge slike mindre inngrep for å støtte lokalt næringsliv. I Oslo tok MdG den ubehagelige støyten, og fikk faktisk AP til å endre kurs. SV gikk fra Hurdal da naturverstingene AP og SP ikke ville bevege seg i riktig retning. 
 

Blir man desillusjonert og sier at det er like greit å se bort fra naturen i valget, så er vi i alle fall fucked. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Tessatroll skrev (3 timer siden):

.... for ikkje å snakke folkevaldopplæring. Kommunestyret er kommunens øverste planmynde. KS si opplæring er ikkje mange dagane. Denne kunne med fordel vore betra.

Vi kjørte en halv dag folkevalgtopplæring sammen med Statens naturoppsyn og Statskog Fjelltjenesten for vår kommune. Det er ikke all verden, men fire timer med opplæring om naturverdiene i kommunen er nok fire timer mer enn de fleste andre kommuner. Vi har et håp om å rulle det ut til alle kommunene i Salten, men det skorter på tid og ressurser.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

@Tessatroll bare for å ha det sagt, vi er enige i veldig mye :) De fleste kommunene gjør en kjempejobb, tatt i betraktning hvor stort ansvarsområde de har. Det var ikke meningen å insinuere korrupsjon, men tror heller man kan si at noen politikere har en viss ubekvemhet med å sitte i å fatte vedtak i et kommunestyre i en kommune der alle kjenner alle. Uten at politikeren selv har noen personlig vinning.

Mitt innlegg handler mye om det punktet over - folkevalgopplæring - for politikeren jeg henviste til så var det faktisk bare en krattskog. Kanskje fordi at hen ikke visste mer? 

Jeg mener at det er feil å svekke Statsforvalternes innsigelsesrett (jeg er jo inhabil så det synger her, men mener poenget uansett står). Det er Statsforvalteren som skal ha oversikt over hele fylket, og kunne se tap av natur i enkeltvedtak/arealplaner i en større sammenheng. Det er de som sitter med nøkkelen for å unngå "bit-for-bit"-nedbygging som NRK-saken (44 000 områder som er nedbygd) var rettet mot. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

Da jeg var nyutdannet jobbet jeg en kort periode i kommuneadministrasjonen i en Vestlandskommune. Mye natur, men få innbyggere. Det tok ikke lang tid i jobben før man fikk innblikk i politikernes evige dilemma - hvordan skal vi skaffe penger til det vi ønsker å gjøre kontra det vi MÅ gjøre? Jeg tror de fleste politisk aktive har et ønske om å forbedre eller utvikle en eksisterende situasjon, dersom man er fornøyd med status quo er det jo ikke noe poeng ved å engasjere seg. 

Utvikling, forandring, forbedring, hva man vil kalle det kan være det samme, men faktum er at alt har en kostnad. Å bo og virke i kommunenorge i dag, og særlig i distriktene, er en evig kamp for å beholde innbyggere, arbeidsplasser, aktivitet og skattepenger. Du må kjempe for å være attraktiv for de bemidlede. Det er de som skaper arbeidsplasser. Du må for all del ikke fremstå som vanskelig å samarbeide med, og du må skape gode vilkår for både unge og gamle. 

I kommunen jeg jobbet i var det tydelig at muligheten for penger i kommunekassa trumfet det meste. 

Skal vi kunne ivareta naturområder, så må det ligge økonomiske incentiver inne som er slik at kommunenorge kan utvikles innenfor rammene av der vi alt har beslaglagt. Alternativt må den kommunale planfriheten innskrenkes, og det skjer nok ikke i min levetid. 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

ingen87 skrev (49 minutter siden):

@Tessatroll bare for å ha det sagt, vi er enige i veldig mye :) De fleste kommunene gjør en kjempejobb, tatt i betraktning hvor stort ansvarsområde de har. Det var ikke meningen å insinuere korrupsjon, men tror heller man kan si at noen politikere har en viss ubekvemhet med å sitte i å fatte vedtak i et kommunestyre i en kommune der alle kjenner alle. Uten at politikeren selv har noen personlig vinning.

Mitt innlegg handler mye om det punktet over - folkevalgopplæring - for politikeren jeg henviste til så var det faktisk bare en krattskog. Kanskje fordi at hen ikke visste mer? 

Jeg mener at det er feil å svekke Statsforvalternes innsigelsesrett (jeg er jo inhabil så det synger her, men mener poenget uansett står). Det er Statsforvalteren som skal ha oversikt over hele fylket, og kunne se tap av natur i enkeltvedtak/arealplaner i en større sammenheng. Det er de som sitter med nøkkelen for å unngå "bit-for-bit"-nedbygging som NRK-saken (44 000 områder som er nedbygd) var rettet mot. 

Eg meinar også at Statsforvaltaren skal ha motsegnsmynde! Og vert heilt forskrekka når sentralmynde vil instruere Statsforvaltar til mindre motsegn.

Det eg meinar er at Statsforvaltaren også har eit rettleiingasmandat, som med fordel kan styrkast. 

Satt i fjor og las meg opp på ei sak der Statsforvaltaren i ein landsel oppheva ein kommunal reguleringsplan. Min konklusjon der var at samtlege forvaltningsaktørar kunne handla annleis i prosessen, med heldigare utfall.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

ingen87 skrev (1 time siden):

Vi kjørte en halv dag folkevalgtopplæring sammen med Statens naturoppsyn og Statskog Fjelltjenesten for vår kommune. Det er ikke all verden, men fire timer med opplæring om naturverdiene i kommunen er nok fire timer mer enn de fleste andre kommuner. Vi har et håp om å rulle det ut til alle kommunene i Salten, men det skorter på tid og ressurser.

Det er kjempebra! Og så er det denna tida og dessa ressursane som det skulle vore so mykje meir av. I nesten alle ledd.

Link to comment
Share on other sites

Har kun sett 1. episode av serien. Infoen de kommer med er ikke noe nytt, men synes vinklingen og motivasjonen får lage og sende den er genialt. Sett en mann som utgangspunktet kjenner til at vi har naturkrise, men "er det så ille da", når har ser ut av vinduet og ser den fine og grønne skogen. Jeg synes det også er fint å få belyst at det er nokså råtten under den "fine og vakre naturen" vi har her i norge. Jeg tenker at vi burde opplyse mer om dette, spesielt til turister, når de stopper opp for å ta fine bilder. Bor i Vest Telemark og har tilgang til mye natur, og enn hvor du snur deg er potensialt insta moment, men faktumet er at Vest-Telemark har en av landet mest inngrep i naturen, problemet er at det ikke lagt flatt store områder, men det er bygget ut veldig mange bitte små og mellom store vannkraft utbygging, store områder med lang historisk tømmer drift, flere 1000 km med skogsveger og utmarksveger. Mange av disse er heller ikke kjørbare eller er ute av drift. I Vest - Telemark kan du gå maks 5 - 10 km i rett luft linje i hvilken som helst plass og retning før du treffer på naturinngrep, mye av dette er skogs og utmarksveg, kraftlinjer og en annen hytte. Dette gjelder også for de fleste steder i Norge. Nrk har hatt mange artikler om dette over mange år. Latt meg fasinere av NRK mer eller mindre har fått ture frem med artiklene, dog uten at noen åpner øyne eller tar tak i saken, men at "motparten" i artikkelen feks om tømmerdrift ikke tar til motmæle og dementere påstandene NRK kommer med, eller sender en klage PFU. Ja hogstnæringen sier at de jobber med saken og innføre tiltak, ja hjelper lite det når skogen hogges flatt over en lav sko som er kjernen i problemet og mange i næringen lukker øynene. Dyneløftet NRK driver med nå får tommelen opp fra meg. Vi må erkjenne at samfunnet i dag med alle aspekter for eller i mot naturen, lukker øynen og bedriver det som kalles "ute av syn, ut av sinn" mentalitet og tankegodset "Er det så ille da?" Det er siden tidens morgen (iallfall siden bibelsk tidsregning) drevet med "tøying av strikken", historisk har nok dette skjedd mest sannsynligvis i ubevist og i god tro på å skape et levedyktig samfunn og en bedre framtid for videre generasjoner. Nå 100 generasjoner etter på, driver vi fortsatt og skal "lage" det bedre for neste generasjon, selv om vi er langt forbi punktet at vi har det alt for godt og burdet ha bremset opp. Fokuset de hadde for 1000 år siden var å ha mat på bordet og være i live i morgen og får håpentligvis neste år. Dagens fokus i dag er bekymring over renta og den høye strømprisen, eller at poden/gullet må betale blod og svette + 10 mil å for å kjøpe seg en lite kryp inn i Oslo sentrum.

Samfunnet og alle som sitter på stortinget er full stendig klar over problematikken og bevist fortsatt tøyer strikken. Blir matt når jeg leser om klimadebatten, hvor klimfornekterene og klimaforkjemperne er i konstant krangel som ingen kommer ut av, fordi det er en evinnlige debatten som ingen kan vinne og som koker ned til en enkel setning "er glasset halv fult eller halv tomt?" Er like lite glad i begge leirer, da jeg deler mye av bekymringene og forstår mye av utspillene klimafornekter kommer med. Jeg erkjenner full ut at vi har en klimakrise. Men jeg tenker også at det er alt for farlig å la klimaforkjemperne vinne kampen og debatten. Grunnen til dette er at de er overbevist på at det grønne skifte skal redde kloden, men  det grønneskifte er også med på ta livet på naturen. Her er utspillet fra Bellona Huge: https://www.nrk.no/sorlandet/bellona-hauge-ut-mot-naturvernere_-_-stopper-miljokampen-1.16517206 hjelper veldig på klima at du ødlegger naturen, siden naturen er med å påvirker klima. Ok 1 poeng til Bellona og co, når de klarer å bygge ut et vindkraft anlegg med elektriske gravemaskiner og lastebiler med null utslipp (Klimafornekterene gjør eksakt den samme jobben, men med utstlipp) Men de sager forsatt greinen de sitter på, for den enkle grunnen er at jo mer energi (strøm) du bruker, mer vindkraft anlegg må du bygge. Jeg er overbevist om at strømkrisa enkelt kan løses, ved at vi bruker mindre strøm, i stedet for mer strøm. Vi bruker i dag hinsidig mye strøm på tull og tøys og det bør heller fokuseres på teknologi og løsninger som gjør at vi kan gjøre omtrent det samme i dag, men i stedet for å ha svidd av 2000 kwt i gjennomsnittelig husholdning, blir det heller kun brukt 10 kwt i mnd. Som da i hennhold til "høy" strømpris på kr 7 pr kwt vil koste 70 kr pluss alt den andre rælet du får på strømregningen. Vinn vinn og de som har ekstra fokus på de høye strømprisene kan le hele veien til nettbanken og kan fokusere på andre ting, feks naturkrisa vi har.

Jeg mener også at en potensiell lønsing på klima krisa er enkel og genial. Få fjerna glasset på bordet til klimafor. og klimanekt. Sånn du gjør når to hunder krangler om et kjøtt bein. Få fokuset fra begge leirene til å  berge naturen og få kontroll på det skjer i naturen. Får man stoppa og reservert naturkrisa, slik at naturen blir slik den var for 50 årsiden. Så har du også reservert 50 år på klimaet i samme slengen, til og med uten å løfte et øyebryn. Da har vi allefall gitt oss og de neste generasjonen litt mer tid, i stedet for å "klargjøre" en grav for framtidens generasjoner.

Edited by Dompappen
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dompappen skrev (49 minutter siden):

 Her er utspillet fra Bellona Huge: https://www.nrk.no/sorlandet/bellona-hauge-ut-mot-naturvernere_-_-stopper-miljokampen-1.16517206 hjelper veldig på klima at du ødlegger naturen, siden naturen er med å påvirker klima. Ok 1 poeng til Bellona og co, når der klarer å bygge ut et vindkraft anlegg med elektriske gravemaskiner og lastebiler med null utslipp (Klimafornekterene gjør eksakt den samme jobben, men med utstlipp) Men de sager forsatt greinen de sitter på, for den enkle grunn er at jo mer energi (strøm) du bruker, mer vindkraft anlegg må du bygge. Jeg er overbevist om at strømkrisa enkelt kan løses, ved at vi bruker mindre strøm, i stedet for mer strøm. Vi bruker i dag hinsidig mye strøm på tull og tøys og det bør heller fokuseres på teknologi og løsninger som gjør at vi kan gjøre omtrent det samme i dag, men i stedet for å ha svidd av 2000 kwt i gjennomsnittelig husholdning, blir det heller kun brukt 10 kwt i mnd. Som da i hennhold til "høy" strømpris på kr 7 pr kwt vil koste 70 kr pluss alt den andre rælet du får på strømregningen. Vinn vinn og de som har ekstra fokus på de høye strømprisene kan le hele veien til nettbanken og kan fokusere på andre ting, feks naturkrisa vi har.

Liten erkjennelse fra meg. Jeg har aldri leste artikkelen om utspillet, det stoppet fullsteding opp da jeg leste overskriften. Lest den nå og det er begredelig å lese om at vi må være  villige til ofre natur eller ikke. Skjønner tankegangen til Hauge, men ja hvorfor må produksjon av strøm være så gigantisk, som feks å bygge vannkraft eller sette opp gigantiske vindmøller. Tenk litt på det energi regnskapet og antall kwt med strøm som blir svidd av fra skisse til ferdig vannkraft eller vindemølle som kan begynne for å lage strøm. For å sette det litt på spissen, kontra at det er så enkelt å lage strøm med putte to ledninger i en potet. Hauge og co eier så og si ingen fantasi. Jeg har tenkt at det må finnes minst 100 potensielle måter å produsere måter å lage strøm på som kan være bærekraftig og som trenger så si null bruk av strøm for lage og sette igang. Hvis dette i tillegg kan gjøres lokalt, feks at du selv produsere strøm til ditt hus og virke med alt fra morsomme ide at du feks kobler til en dyanmo på spinning sykkelen du aktiv trener på og at dynamo er koblet videre til et batteri som igjen er koblet til stømnettet ditt og som kan resultere i at du fikk 2-3 kwt med gratis strøm, som er nok til å lage deg 3 retters middag og 25 min lang dusj. Selvfølgelig kan dette være rimelig utopisk, men jeg er overbevist om at kan finnes en slik genial løsning og det er verdt å forske nærmere på.

Edited by Dompappen
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy