Gaupe

Passivt medlem
 • Innholdsteller

  19
 • Ble med

 • Besøkte siden sist

Om Gaupe

Nylige profilbesøk

113 profilvisninger
 1. Hei, folkens! No var det kanskje nokon som trudde at eg hadde gløymt vekk heile tråden her, men det er absolutt ikkje tilfelle! Eg har hatt det veldig travelt i sumar og i haust, og det drygde veldig med svar frå kommunen. Eg fekk endeleg somla meg til å purre på dei på E-post i går, og fekk akkurat no i stad svar frå ein av rådgjevarane i kommunen. Det var han som hadde fått saka på bordet, og no vil han gjerne kome for å vere med på ei synfaring i området rundt hytta for å vurdere dei problemstillingane eg har lagt fram i brevet! Eg vonar å få gjennomført synfaringa denne veka, og så får me sjå kva som vert resultatet. Eg oppdaterer tråden når eg veit noko meir. Ha ein strålande haust så lenge!
 2. Vel, då er brev sendt til kommunen, så får me sjå kva slags svar me får frå dei! 🙂 Eg ventar litt med eventuelt å leggje ut brevet her i tråden til eg har fått svar, for viss det vert noko att og fram i denne saka så er det kanskje ikkje så gunstig at korrespondansen ligg open ute på nett (sjølv ikkje i anonymisera form). Eg har i alle høve fått mykje gode innspel og idear frå denne tråden med tanke på utforminga av brevet, mange slags takk for det! 👍 Elles har eg ikkje fått noko svar frå velforeininga enno etter E-posten eg sendte (sjå førre innlegg). Førebels så vel eg å tru at dette enten kjem av at vedkommande ikkje har fått sjekka E-posten sin enno, eller at han har hamna i eitt eller anna søppelpost-filter på vegen (eg har mange slags dårlege erfaringar med E-post på den fronten). Eg får vente litt til, og så eventuelt sjå om eg finn nokon andre måtar å kontakte dei på. Eg gjev lyd frå meg att når eg har noko nytt å kome med! 😉
 3. Hei, folkens! Her er siste oppdatering om situasjonen: Kona og eg var oppom hytta i dag. Det fyrste meg såg var då at folk hadde rive ned alle dei skilta me hadde sett opp med "privat veg". Vel, det er greitt nok, dei hadde eg tenkt å fjerne uansett (både av di det truleg har vore på kanten av lovverket å ha dei der, samt at dei kunne vere eigna til å provosere unødig). Det eg var litt meir overraska og skuffa over var at nokon òg hadde rive ned dei skilta eg hadde brukt for å indikere kor den alternative stien går. Dette er berre snakk om to blå piler, noko som absolutt ikkje burde provosere nokon etter mitt syn. No vel, det kan vel ha vore ein slags reaksjon på "privat"-skilta, men så vidt eg kan sjå så er det ikkje meir lovleg å ta seg til rette og rive ned skilt enn det er å setje dei opp. Vel, nok om det. Eg sette opp att skilta med dei blå pilene og let "privat veg"-skilta vere nede. Dei kjem nok ikkje opp att heller. På den positive sida så ser eg at ein del har begynt å bruke den nye vegen, men det er langt frå alle. Det eg har gjort no er å sende ein E-post til velforeininga i hyttefeltet som ligg nedanfor der me har hytte, for å prøve å få i stand ein dialog. For dei som er interesserte så er teksten frå denne E-posten ordrett sitert her (med unntak av at namn, stadnamn og anna som kan gjere det mogeleg å identifisere personar og stadar er fjerna): Neste steg er å skrive eit brev til kommunen om kva tiltak me vil kunne gjere for å avgrense ferdsla rett utanfor hytta. Eg legg nok ut ein kopi av dette òg når det er klart, for viss den prosessen eg går gjennom no kan vere til hjelp for andre i ein tilsvarande situasjon så er det ingenting som er betre enn det! Nok ein gong vil eg seie takk for mange gode innspel her i denne tråden, og ikkje minst for at så mange av dykk har ei forståing for at me ser på dagens situasjon som ugrei. Det er gildt å vite at ein ikkje har blitt heilt sprø og sær berre fordi ein ynskjer eit minimum av privatliv på hytta si!
 4. Heisann! Har diverre ikkje fått gjort så mykje med dette enno, det er rimeleg travle tider på fleire frontar... Men eg skal halde dykk oppdaterte så snart der skjer noko i denne saka!
 5. Hei, sturela! No veit eg ikkje om noko av det eg har skrive er blant det du oppfattar som provoserande, men eg legg no inn eit lite svar likevel. For enno ein gong å klårgjere det eg skreiv i fyrste innlegg så ynskjer eg absolutt ikkje at allemannsretten verken skal forsvinne eller verte kraftig innskrenka. Det trur eg heller ikkje at han blir uansett kven som styrer landet, dette er ein rett som er såpass sterkt forankra i norsk kultur og tradisjon. Når det er sagt så meiner eg det bør vere slik at alle rettar òg har plikter knytte til seg, og her trur eg kanskje at me som samfunn har bomma litt i høve til allemannsretten. Der har tradisjonelt vore veldig fokus på kva ein har lov til i høve til denne retten, men lite fokus (som eg har sett, i alle fall) på dei pliktene som fylgjer med i høve til å vise omsyn til andre sine interesser. Eg trur at eit meir balansert fokus kunne vore med på å hindre ein del unødvendige konfliktar. Viss nokon meiner det er provoserande at eg ynskjer at turfolk skal gå ein omveg som tek dei kanskje eitt minutt eller to ekstra (men som faktisk i mange tilfelle vil vere ein snarveg) for at me skal kunne sleppe å ha folk gåande rett forbi veranda og stovevindauge så får det så vere, då lyt me berre vere einige om å vere ueinige. 😉 Det er sjølvsagt leitt viss det er slik, eg har absolutt ingen intensjon om å opplevast som verken vanskeleg eller egosentrisk. Eg vil ikkje stengje folk ute frå naturen, og eg vil helst vere kome godt ut av det med alle eg møter som ferdast i skog og mark. Det einaste eg ynskjer er å kunne ha litt privatliv når me er på hytta. Allemannsretten fungerer så fint som berre det når alle partar kan både gje og ta, men det er ikkje denne balansen me opplever per i dag i den aktuelle situasjonen. Når det gjeld dei skilta som eg har nemnt tidlegare, så kjem i alle fall det som står eit stykke frå hytta til å forsvinne, og så lyt me sjå korleis det vert med dei som står heilt tett opptil hytta. Eg skjønar godt at mange vil oppleve slike skilt som provoserande, og eg likar dei ikkje sjølv heller, for å vere ærleg. Dei vart sette opp av di eg rett og slett ville prøve å bevisstgjere folk på at ferdsla rett forbi hytta vår opplevast ugreitt av oss som eig og brukar hytta, og eg hadde ingen andre idear til korleis eg kunne løyse dette der og då. Eg kunne sikkert (som noko føreslo tidlegare i denne tråden) laga nokon andre skilt som ville oppfattast som meir hyggjelege, men det var dette eg rakk å få på plass i denne omgangen. Å markere at me er på hytta før folk kjem opp dit langs den stien dei brukar no er i praksis ikkje så enkelt, dei kjem rett opp av skogen og rett på hytta. Dessutan tvilar eg sterkt på at ei slik markering hadde blitt respektert. Det er ikkje uvanleg at folk, sjølv etter at dei har blitt fullt klår over at det er folk på hytta, står rett utanfor verandarekkverket og pratar, kikkar og tek bilete i fem-ti minutt før dei går vidare. Slik eg ser det så er einaste sjansen eg har å få kommunen si godkjenning til å setje opp eit fysisk stengsle som gjer at folk må gå nokon meter ekstra rundt på baksida av hytta. Eg lyt berre høyre med dei og sjå kva eg lovleg kan gjere og ikkje. (Eg hadde vel eigentleg sagt at eg ikkje skulle poste så mykje meir i denne tråden før eg hadde fått ei tilbakemelding frå kommunen, men eg tykte det var greitt å klårgjere eit par ting. 🙂) Ha ein flott dag!
 6. Hei, Miamaria! Terrenget gjer det slik at det du føreslår ikkje er enkelt å få til på ein grei måte. Nedanfor hytta er det bratt og lite tilgjengeleg (mykje steinur). Det hender at folk går den vegen i ny og ne, men eg ser ikkje føre meg at det vert særleg greitt å få til ein sti der som folk flest ynskjer å bruke. Ergo kjem ein tilbake til enten gå ein omveg på baksida av hytta, eller rett gjennom hyttetunet. Ein ser ikkje dette på den kartskissa eg la ut tidlegare, og eg har heller ikkje nokon gode bilete som syner det, men eg vil tru at ei synfaring på plassen fort vil klårgjere problemstillinga. Det spørs om ikkje det er ei slik synfaring eg bør prøve å få kommunen med på.
 7. Det har du nok rett i, og for min del lyt folk vere her og bade så mykje dei vil. Det einaste det er snakk om i denne saka for min del er dei få meterane med veg rett framføre hytta mi. Om dei så gjekk rett forbi hytta på baksida så kunne eg absolutt leve med dette. Eg kjem nok med ei oppdatering i denne tråden når eg har sjekka saka med kommunen. Før den tid så kjem eg nok ikkje til å vere så aktiv her, men eg kjem til å fylgje med viss det skulle vere nokon som har spørsmål om ting som kan vere relevante for saka. 🙂 Ha ein fin sumar så lenge, folkens! ☀️
 8. Hei igjen, Tiur3! Kva for ein del av forklåringa mi er det du meiner er feil?
 9. OK, her har eg gjort eit slags forsøk på å lage ei skisse over området - som de sikkert skjønar så var ikkje kunst og forming mine sterke sider på skulen... 😝 Det de ser her er hytta (omtrent midt i biletet), med elva/fossen til venstre. Den grøne merkinga i nedste kant av biletet er stien opp frå hyttefeltet mot hytta vår. Den grøne merkinga i øvste kant av biletet er dei to vanlegaste vegane folk tek når dei skal på tur vidare inn i terrenget, eller opp til det fiskevatnet eg har nemnt tidlegare. (Her kan nemnast som ein parentes at der dei kryssar elva går dei over ei bru som me sette opp på 90-talet (meiner eg å hugse) for eige bruk. Denne brukar me lite no for tida, og eg må innrømme at det freistar å berre fjerne heile greia så dette ikkje fungerer som enno ein "magnet" som trekkjer folk gjennom hyttetunet vårt. Men det er ei anna sak.) Den raude merkinga er den delen av stien som går gjennom hyttetunet vårt, og som me ikkje ynskjer gjennomgangstrafikk på. Den blå merkinga er den nye stien me har rydda og merkt for å prøve å kanalisere folk utanom hyttetunet. Den største utfordringa er kanskje området innanfor den gule ringen, som er den "badeplassen" som folk likar å bruke. Det er etter mitt syn nok av andre fine badeplassar oppover elva òg, men det er no ein gong hit folk søkjer. Eg vil tru dette er grunna fossen og utsikta. Skal ein til dette gule området så er det klårt enklast å gå gjennom hyttetunet, men eg synest no absolutt ikkje det er for mykje å forlange at folk kunne teke den blå ruta for så å svinge ned att. Som de ser så er det ikkje mange meterane med omveg det er snakk om. Eg vonar denne grovskissa kan vere med på å setje ting litt meir i perspektiv. 🙂 (PS: Plasseringa av stiane og merkingane er ikkje 100 % nøyaktig, eg laga denne skissa i full fart og på "frihånd", men det er uansett ikkje mange meterane frå det som er reelt.)
 10. Heisann! Her lyt eg visst kome med nokon presiseringar. 🙂 Eg brukar den nummereringa som ost og Tiur3 har nytta i dei siste par innlegga: 1) ost sin observasjon var korrekt heilt til hyttefeltet kom. Det kan òg nemnast at hytta vår er bygd tidleg på 80-talet, og der var ingen etablert sti i akkurat det området før den tid. Me hadde tidlegare støylsbu nokre hundre meter ifrå denne nye tomta (støylsbua er det no min onkel som eig), og den nye hytta er sett opp på ein del av den tilhøyrande eigedomen (som det er andre slektningar som eig i dag). Der hytta står er det skilt ut ei eiga tomt på cirka 5200 m2 (sjølveigartomt). Der gjekk frå gamalt av sti frå bilveg og opp til den gamle støylen vår (og delar av denne er per i dag merkt som turveg). "Avstikkaren" frå den stien og opp til vår hytte er det vår familie som har opparbeidd etter at hytta kom til. Nokre bygdefolk bruka denne "avstikkaren", samt kanskje ein framand turgåar i året og knapt nok det, men stort sett var det berre vår familie som gjekk her. 2) ost sin observasjon er korrekt, ikkje så mykje meir å leggje til her. 3) Det er ingen ny sti som har blitt opparbeidd, berre folk som har begynt å bruke den stien me etablerte opp til hytta vår på 80-talet. 4) ost har rett. Folk kan bade og gå tur i området generelt så mykje dei berre vil, eg ynskjer berre ikkje trafikken rett forbi veranda og stovevindauge når folk utan større ulempe enn ørlite grann lenger veg kan gå på baksida av hytta. Om hyttetunet vårt skal definerast som innmark eller utmark kan ikkje eg svare for, men frå det eg har sett i denne tråden og lese meg til andre plassar så verkar det klinkande klårt at ein har rett til ei viss privat sone rundt ei hytte. Hadde det her vore snakk om å nekte gjennomfart eller åtgang til eit større område så hadde eg nok lege dårleg an, som Tiur3 seier. Det som det er snakk om er ingenting anna enn å få turfolket til å ta ein ørliten sving så me slepp å sitje på "utstilling" når me sit og et frukost inne i stova. 😉 Eg har ikkje fått teke dette opp med kommunen enno, vert nok tidlegast i neste veke eg får sjans. Eg tenkjer uansett å gjere dette rimeleg snart, samt kontakte velet for hyttefeltet. Så får me sjå kva det vert til. Eg vonar dette kan verke klårgjerande på eit par punkt. Hadde de sett hyttetunet og området rundt hadde nok saka blitt mykje klårare. Eg har ikkje nokon greie bilete som syner dette, men eg skal prøve om eg kan få laga til eit lite oversiktskart som syner ting litt betre, i alle fall. 🙂 Berre sei ifrå viss der er andre punkt som lyt klårgjerast. Ha ein fin dag vidare så lenge!
 11. I forhold til å høyre med kommunen om kva som er lov og ikkje og kva eventuelle tiltak ein kan setje i verk, er det nokon her som ser nokon ulemper med å kontakte dei før ein pratar med ein eventuell advokat, og så heller involvere advokat viss kommunen slår seg heilt vrange? Er det fare for at ein har øydelagt noko for seg sjølv i samband med framtidige diskusjonar/forhandlingar att og fram viss ein ikkje har sjekka ting med ein advokat fyrst?
 12. Godt poeng, det kan tenkjast at eg ikkje treng å gå vegen om advokat/kommune, men at dette er tilstrekkeleg. Me lyt tenkje litt på det. 🙂 Hei, ost! Du har rett i dine resonnement med tanke på geografisk plassering av hytta og i opphavet til/organiseringa av hyttefeltet nedanfor. Så vidt eg veit er det snakk om sjølveigartomter der i feltet, og at hyttefolket driv velet sjølv. Uansett så bør eg nok absolutt prøve å kome i ein dialog med dei, det vil nok vere til stor hjelp for båe partar. Elles er ikkje båtfolk noko problem, så stor er ikkje den elva som renn forbi hytta. 😉 Til hytta vår er det berre til fots ein kjem fram. 🙂 Når det gjeld vegen opp i hyttefeltet så har me fått parkeringsplass der, det var ein del av avtalen då hyttefeltet vart sett opp (andre delar av slekta mi hadde noko eigedom som vart med i hyttefeltet sjølv om me i utgangspunktet ikkje ynskte at der skulle byggjast noko hyttefelt i det heile teke, så då var denne parkeringsplassen ein del av "kompensasjonen" i så måte). Slike ting som det der er eg alltid veldig nøye på, eg vil ikkje skulde andre for å "fuske i faget" viss eg ikkje veit at eg sjølv har mitt på det reine. 🙂 Når det gjeld vedlikehaldet av hytta så ser eg absolutt poenget ditt. Der er ting som heilt klart lyt fiksast på, og me er i full gong med dette. Eg er heilt einig i at viss hytta ser fin ut og vert godt stelt med så vil nok det vere enno ein faktor som aukar terskelen for å vandre gjennom tunet. Uansett så spørs det om ikkje det å opprette kontakt med velet kanskje bør vere fyrste steg for å få i stand ein god dialog. Tusen takk for alle gode innspel! 😃
 13. Takk enno ein gong for alle gode svar og innspel så langt! 👍 Det med bruk av den badeplassen nede med elva som det er snakk om er ikkje den største krisa i denne samanhengen, det er trass alt 20-30 meter unna hytta. Det einaste eg i grunnen vonar å kunne få slutt på er trafikken rett gjennom tunet tett på framsida av hytta. Rekkjefylgja i dette lyt nok bli ein sjekk med advokat fyrst, men som REJOHN seier så lyt vedkommande i så fall ha eit veldig konkret oppdrag for at me skal kunne halde kontroll på kostnadane. Eg har vore i kontakt med advokat eit par gongar før, og har sjølv sett kor fort kostnadane kan "eksplodere" her... Eg får gjere så mykje eg kan av jobben sjølv på førehand, med å finne fram aktuelle paragrafar, kladde litt på kart, og så vidare. Når eg får eit svar frå vedkommande så lyt eg avklåre med kommunen via eit godt formulert brev kva eg kan gjere og ikkje. Eg trur einaste løysing er eit fysisk stengsle i vegen inn til hyttetunet. Slik som eg opplever den typen folk som går rett forbi hytta så kjem ikkje noko slags "hint" til å hjelpe... Ut frå det som tidlegare har blitt referert til i denne tråden angåande privat sone rundt hus/hytter så kan eg ikkje forstå at det ville vere urimeleg med eit stengsle som gjer at folk må gå 10-20 meter utanom hytta. Dette vil ikkje stengje av tilgangen til andre område på nokon som helst slags måte, og vil (etter mitt hovud) berre vere til minimal ulempe for turgåarar. Elles forstår eg på ein del av tilbakemeldingane her at dei skilta eg har sett opp med "privat" akkurat i nærleiken av hytta nok er innanfor lovverket, men at det eg har sett opp cirka 50 meter frå hytta (sjølv om det er innanfor tomtegrensa) kanskje er på/over kanten?
 14. Takk for tipset, herrlarsson, det skal eg hugse på! 👍 Eg har stor sans for slike verneverdige gamle gardsbruk! 😃
 15. Forresten veldig hyggjeleg med så mykje engasjement og gode svar og tips, og ikkje minst vil eg takke for støtte og forståing så langt! Det er gildt å høyre at andre ser problemet vårt, for slik som så mange folk oppfører seg oppe rundt hytta vår så begynte eg nesten å lure på om det var eg som var på jordet... 😒 Greitt å få ein indikasjon om at så ikkje er tilfelle (på dette området, i alle fall)! 😉 Takk for gode historier òg, ein god latter forlengjer kjeften, seier dei! 😄