Jump to content

Kjell Iver

Recommended Posts

Guest Srx (Ron)

Tror ikke de kan nekte bruk av oterfjøl på innlandsfiske.

Så fremt det ikke står noe spesielt i fiskekortet, privat eller noe. På statsgrunn tror jeg det er lov.

Link to comment
Share on other sites

På heimesida til Budal Fjellstyre står følgende når det gjelder fiske i statsalmenningene i området "Kortet gjelder kun fiske med stang/håndsnøre (og oter der hvor de lokale reglene tillater det.) Fisker plikter å sette seg inn i de lokale fiskereglene som til enhver tid gjelder."

Dette kan vel tyde på at det gjelder egne regler for de enkelte vann/områder?

Link to comment
Share on other sites

Fra fjelloven kan vi lese:

§ 28. I statsallmenning skal dei som siste året har vore og framleis er fast busette i Norge ha rett til under like vilkår å oppnå høve til å drive fiske med krok utan fastståande redskap, likevel ikkje fiske med oter.

Fjellstyret kan gje løyve til å drive også anna slag fiske for dei som siste året har vore og framleis er fast busette i området der allmenningen ligg – og som Kongen fastset grensene for – eller i bygd eller grend der innbuarane frå gamal tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen. Like eins kan fjellstyret gje slikt løyve også for andre som har fiskerett etter første stykket, når det kan skje utan at det går ut over fiskerettshavarane elles og det ikkje kan reknast å vere til skade for fisken i vassdraget. Dei gardar og bygdelag som har drive fiske med fastståande reiskap frå gamal tid, skal ha førerett til slikt fiske framom andre.

§ 30. Fjellstyret kan avgrense talet på fiskekort og elles setje i verk slike innskrenkingar med omsyn til fiske og reiskapsbruk som det finn naudsynleg. Fjellstyret kan likevel ikkje gjere innskrenkingar i fiske etter § 28 første stykket på annan måte enn ved å avgrense talet på fiskekort, og avgrensinga må i tilfelle skje slik at det vert rimeleg balanse mellom innan- og utanbygdsbuande.

Så fjellstyret kan vedta begrensninger på fiske med oter som en grunneierrettighet.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, and privacy rules Privacy Policy