Gå til innhold
larka

Er samene urbefolkning i Norge?

Anbefalte innlegg

Norge har ratifisert ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Dette har medført at samene gjør krav på stadig større rettigheter i Norge. Først og fremst gjelder dette rettigheter til land og vann, primært i Finnmark, men i den senere tid har jeg sett at rettighetsspørsmålene dreier seg om områder helt ned til Hedmark. Pr. definisjon er samene et urfolk, det følger av ILO-konvensjonen. Men hva tilsier at de er det? Så vidt jeg har bragt i erfaring er det ingen bevarte kulturminner som kan bevise det. I og med at samene har etterlatt seg få spor i naturen, er bevisene for at de var de første bosettere i landet noe haltende. Og adelen blant samene, reindriftssamene, har så vidt jeg vet bare kunnet gjøre rede for at de har drevet med organisert reindrift siden 1600-tallet.

Jeg tror at norske myndigheter har gjort ei kjempetabbe ved å godkjenne ILO-konvensjonen. Konfliktene mellom samer og nordmenn, særlig i nord, er voksende. Det samme er konflikten mellom reindriftssamer og den øvrige samebefolkningen.

Dessuten er Sametinget en fullstendig uholdbar institusjon sett i et demokratisk perspektiv. Her er bloddråper viktig for om du er same nok til å få stemmerett.Rasisme kaltes det før, samepolitikere jeg ser på teve som uttaler seg om spørsmålet stotrer og stammer og har ingen svar.

Når dette er sagt ber jeg folk tenke over følgende. Med bakgrunn i at samene har blitt gitt særskilte rettigheter foregår det i dag en rasering av norsk natur. På Finnmarksvidda skjer det en formidabel overbeiting fordi det er alt for mye rein. Myndighetene er maktesløse fordi de har gitt reindriftssamene alt for mye makt. Halvparten av reinen burde vært slaktet, men dette ville gått på livet løs for mange reineiere. Det er en kjent sak for de som vil se at det foregår ren mafiavirksomhet i reindriftsnæringen.

Videre har noen samer fått det for seg at de står over både lov og natur. I landet forøvrig har spilljakt på tiur og yngletidsfredning blitt akseptert. Men i Kautokeino og tilliggende herligheter slåss de fremdeles for å få lov til å drive vårjakt på ender. Begrunnelsen er selvsagt at dette er gammel samisk kultur. Mon hva myndighetene ville sagt hvis jeg hadde påberopt meg samme og villet drive spilljakt på tiur her på Biri?

Nei, la oss slette hele ILO-konvensjonen og bli enige om at i Norge gjelder en lov for alle, nemlig den norske. Det er et stort falsum at det å drive med rein i dag er særlig annerledes enn å drive med sau. Utnyttelsen av norsk utmark må reguleres av norske myndigheter, det er bevist utover enhver tvil. Når samer begynner å hogge løs på hverandre med kniv og true utøvere ut av næringen bør norske myndigheter trå til. Men det tør de ikke fordi de har sluttet seg til en konvensjon som våre nordiske naboer har vært for kloke til å la være.

Til slutt vil jeg komme med et hjertesukk. Motorisert ferdsel i utmark skal være knyttet til næringsutøvelse. Det er ikke i tråd med hva jeg har sett gjennom flere år i Finnmark. Her har jeg opplevd at det å være same har vært nok til å få lov å kjøre både firhjuling og snøsckooter. Hvis en nordmann hadde gjort det samme hadde det vært straffbart.

Myndigheter som ikke forstår at tukling med rettigheter på etnisk grunnlag er farlig, er på ville veier.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Har jeg forstått ILOkonvensjonen noenlunde riktig, er kriteriene for å bli urfolk slik:

Må ha vært her før staten fikk egne grenser.

Må være i mindretall.

Altså, samene kan, fordi de er i mindretall, påberope seg spesialrettigheter.

Jeg mener hele greia er tullete.

PS. Sametinget bør ligge i Oslo, siden flesteparten av samene bor der.

Dessuten vil Nordmarka reinbeitedistrikt bli interessant.

Jeg kjenner jeg blir provosert av bla. eget flagg.

Mener man å etablere egen nasjonalstat?

Hvis ja, interessant, hvis nei, fjern flagget.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

At samene var først her i landet er vel kanskje ikke helt sikkert.

De første menneskene som vi kjenner til kom til Norge for mellom 8- og 10 000 år siden og etter hva jeg har lært så kom de fra et område ute i nordsjøen som kalles Nordsjølandet. Dette området er i dag dekket av vann.

Samene skal vel ha sitt etniske opphav fra områder i øst Asia eller deromkrig og skal visst ha vandret opp langs østkysten av det som i dag er Russland.

På grunn av isen som lå over nordområdene så ble vel ikke disse områdene isfrie før en god stund etter at de første menneskene kom til sørnorge.

Nordamerikas indianere skal visst også ha kommet nordfra og var visst de første til å vandre inn i Nordamerika, men om det var andre mennesker lenger syd på det amerikanske kontinentet vet jeg ikke.

Nordamerikas indianere er definert som urbefolkning og jeg kan ikke se at ikke samene også skal kunne tilfredstille kravene til dette. Som folkegruppe har de jo levd på det europeiske kontinent lenge nok. Hvis de er de urbefolkning så er de vel det uansett hvorden vi i den senere tid har trukket opp våre nasjonale grenser. Men hva da med oss søringer. Vi har jo også vert her siden isen forsvant?

Nå har den hvite mann en lang og god tradisjon når det gjelder å trampe over innbyggerne i de områdene de kommer til. Vi drepte Nordamerikas indianere, Søramerikas indianere ble fratatt religion, kultur og til dels også språket, Afrikas befolkning ble gjort til slaver og senere kom misjonærene og innførte ny religion og kultur, og til slutt så ble jo også samene, i likhet med rom folket, forsøkt fratatt både religion, kultur og språk her i landet. Disse overgrepene skjedde jo langt opp på 1960 tallet og senere har vi jo episoder som utbyggingen av Altavassdraget som klart viser hvilken holdning norske myndigheter har hatt. Hvordan det er i dag er ikke så godt å si. Det vet de vel best de som er og lever som samer.

De overgrep som norske samer er påført av den norske stat burde vel være en ganske god grunn til at de kunne få noen særretter eller i det minste en erstatning, men om det som skjer i dag, f.eks. med den nye finnmarksloven, er rett vei å gå vet jeg ikke. Å gi dem rettigheter til land og vann trenger vel ike å bety at andre grupper skal utestenges.

At samene vil ha sitt eget flagg trenger vel ikke bety så mye mer enn at komuner, militæravdelinger og speidergrupper har sitt eget flagg. Og så har vi jo både kommunestyrer og fylkesting så hvorfor ikke et eget sameting.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Enig i at det er totalt tullete å gi folk særlige rettigheter slik samene har fått. Men som med mye annet, når det er politisk bestemt at sånn er verden så preller det som vann på gåsa når en prøver å argumentere med hvor urimelig dette er. At det blir konflikter og gjør mer skade enn gagn, utvilsomt. Det er jo forskjellsbehandling basert på rase/kultur, satt i system. Altså rasisme.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Srx (Ron)

Er maksimalt enig med Larka og Runegutt på denne.

Sametinget, Finnmarksloven og ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter skulle vært fjernet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Er ikke dette en diskusjon som passer bedre på VG Nett enn her på Fjellforum?? :wink:

Alt henger sammen. For at Fjellforum skal ha livets rett, så må vi fjellfolk ha lov til å ferdes i fjellet. Hvis det blir forbudt å gå tur i fjellet, så vil jo Fjellforum bli overflødig. Det bør derfor være i Fjellforums interesse å følge med på samfunnsdebatten om eierskap til fjellområder og gjeldende politikk rundt allemannsretten og Friluftslivloven, på tross av at diskusjoner rundt dette garantert vil bryte med forumsreglene som forbyr kontroversielle innlegg.

Jeg postet en tråd om samme tema for et år siden, men den tråden ble stengt med henvisning til at Fjellforum ikke ønsket å ta den typen diskusjoner. Min tråd gjald regjeringens forslag om at dommere og politifolk skulle få anledning til å bruke hijab og samekofte under utøvelsen av sine yrker. Hvsi denne tråden får leve, skal jeg snart finne frem gamle linker. Denne proposjonen forsøkte å gå utenom demokratiet, og snikinnføre hijab og samekofte blant dommere og politi, men ble heldigvis stanset av store protester fordi folk mobiliserte.

Det er ganske innlysende at en etnisk nordmann eller Lule-same i en straffesak om molteplukking eller reindrift, ikke ville følt seg komfortabel hvis dommeren brukte Karasjok-kofte. På samme måte som en jøde sikkert ikke ville følt seg trygg om dommeren og politifolka gikk i hijab. Derfor synes jeg det er viktig at også vi på Fjellforum er våkne og forsvarer demokratiet, på tross av at de som vil innføre diktatur og forby fjellturer sikkert føler seg krenket og fornærmet over at vi våger å diskutere dem på et åpent forum.

Så jeg synes dette er et viktig tema å diskutere her på Fjellforum, og hvis det finnes interessegrupper her som ønsker å kvele denne debatten, da bør det ringe en varsellampe hos forumsledelsen. Som andre har sagt, vi som er etniske nordmenn får ikke lov til å kjøre snøscooter eller plukke molter i fjellområder i Norge på tross av at vi er nordmenn, mens en liten etnisk gruppe får lov til alt kun fordi dem er i minoritet. Dette er ikke demokratisk holdbart.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Altså, samene kan, fordi de er i mindretall, påberope seg spesialrettigheter.

.

Dette minner litt om det som foregår i Oslo akkurat nå, der visse muslimske miljøer ønsker å innføre Sharia-lover i deler av Oslo.

Hvis alle som er minoriteter skal få spesielle rettigheter, da kan vi vinke farvell til demokratiet, og hvis alle fjellområdene i Norge skal bli privat samisk eiendom, da kan vi vinke farvell til Fjellforum også.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
...og hvis alle fjellområdene i Norge skal bli privat samisk eiendom, da kan vi vinke farvell til Fjellforum også.

Vi kan også vinke farvel til statusen som ett av verdens fredeligste land. For med den sterke friluftskulturen vi har vil det bli mye tjuvjakt og fiske under ett evt. sameforbud, og det vil igjen generere slagsmål, skyting og lignende voldsepisoder til fjells. Ja feidene vil også fortsette nede i bygdene, med deling og segregering av kulturene.

Vi trenger demokrati og respekt for hverandre, ikke særrettigheter til å ødelegge og voldta naturen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Adler !

Maverik har etter min oppfatning et godt argument når han spør om ikke denne diskusjonen heller burde føres på VGnett.

P.d.a.s så dreier den seg jo også om i hovedsak samers rettigheter til reindrift etc. og vilkårene for den.

Denne virksomheten er det ingen som vil nekte dem. Men de må som alle næringsdrivende her i landet finne seg i at storsamfunnet regulerer virksomheten også der hvor den kommer i konflikt med andre folkegruppers interesser og behov. Og samene har så langt jeg kan se lett for å komme til ordet når disse rammene settes og de fleste prøver vel å innrette seg etter de reglene som myndighetene fastsetter. Men "brådne kar" finnes jo i alle yrkesgrupper (f.eks.i drosjenæringen i Oslo) og da må myndigheten kunne gripe inn uten å bli anklaget for rasisme og diskriminering av folkegruppe selv om de er aldri så mye en minoritet og et såkalt "urfolk"

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Jeg har ikke satt meg inn i disse samegreiene, for debatter preges ofte av usaklige nordmenn som er mest opptatt av hvor grådige samene er osv. Men jeg lurer på en ting. Hvis en same og en annen nordmann, født samme år, sted osv, fikk lyst til å drive med rein. Ville disse to da få forskjellige vilkår, fordi den ene har en oldemor eller whatever (husker ikke helt kravet for å registreres i samemanntallet)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Jeg har ikke satt meg inn i disse samegreiene, for debatter preges ofte av usaklige nordmenn som er mest opptatt av hvor grådige samene er osv. Men jeg lurer på en ting. Hvis en same og en annen nordmann, født samme år, sted osv, fikk lyst til å drive med rein. Ville disse to da få forskjellige vilkår, fordi den ene har en oldemor eller whatever (husker ikke helt kravet for å registreres i samemanntallet)?

Kort svar: Nei.

Langt og tørt svar:

Reindrift reguleres av reindriftsloven: Skjult lenke - logg inn for å se den

Retten til å eie rein reguleres av § 9: Skjult lenke - logg inn for å se den#9

Bare personer som har rett til reinmerke, jf. § 32, har rett til å eie rein i det samiske reinbeiteområdet.

§ 32. Rett til reinmerke sier: Skjult lenke - logg inn for å se den#32

Rett til reinmerke har personer av samisk ætt som

1. ved lovens ikrafttredelse hadde reindrift som hovednæring i reinbeitedistrikt i samsvar med lov 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 4, jf. § 3, eller

2. har foreldre eller besteforeldre som har hatt reindrift som hovednæring, og som

3. inngår i siidaandel eller skal inngå i siidaandel etter beslutning i henhold til § 10 annet ledd eller lede siidaandel eller sideordnet rekrutteringsandel i henhold til §§ 11 til 15.

M.a.o. Hverken samen eller nordmannen ville hatt rett til å drive reindrift. For å drive reindrift er en avhengig av å tilhøre gruppen av reinsbønder.

Loven åpner imidlertid for at Reindriftstyret skal kunne gi tillatelse for at personer som ikke oppfyller kravet i loven skal kunne eie rein. Reindriftstyret består av representanter fra næringen og personer utnevnt av sametinget.

Prsesisering

Reindriftsloven gjelder innenfor de delene av fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift (det samiske reinbeiteområdet). Trollheimen og andre områder i sør med tamrein kommer inn under andre lovreguleringer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Pikachu

Jeg er enig i at Norge burde tre ut av ILO konvensjonen. Det er meget uheldig at vi har forskjellsbehandling pga etnisk grunnlag i det landet her. Måten enkelte reindriftssamer driver på burde også være tema for en stor diskusjon. Enkelte reindriftssamer voldtar rett og slett naturen. Det er meget sørgelig å være vitne til. Utstrakt tjuvfiske med garn i mange vatn og forsøpling er noe mange reindriftssamer har på samvittigheten. Det verste er barmarkskjøringen med 4-hjuling. Dersom nordmenn voldtar naturen med 4-hjuling vanker det bøter på godt over 10 tusen. Samene har av en eller annen merkelig grunn rett til å gjøre det samme, uten noen form for konsekvenser. Ved Altevatn i Indre Troms har svenske reindriftssamer, siden 2005, voldtatt naturen med 4-hjulinger. Her er noen bilder fra i sommer..

Skjult lenke - logg inn for å se den

Skjult lenke - logg inn for å se den

Skjult lenke - logg inn for å se den

Skjult lenke - logg inn for å se den

Helt sykt at de får lov til å bedrive denne kjøringen/voldtekten av naturen. Det ser helt forferdelig ut. Jeg har sendt bildene og klage inn til fylkesmannen i Troms, men for å være helt ærlig så tviler jeg på at de blir å komme fram til noen løsning på problemet. De svenske samene blir nok desverre bare å fortsette med ødeleggelsene...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Nå er det ikke bare samer og muslimer som ønsker og til dels også får særrettigheter i dette landet.

En slektning av meg har ved årsskiftet 2011 - 2012, altså i dag, gitt fra seg garden sin til datteren. Etter at gardens areal ble redusert med over 10 mål på grunn av veiutbygging så kunne han ikke lenger leve av den. Han hadde ikke areal nok til å opprettholde den buskapen og den melkekvoten han hadde.

Men hadde han derimot bodd f.eks. i Sirdal kommune eller i en annen grissgrent kommune så kunne han levd godt på dette arealet. Tilskuddene og særordningene ville da kompensert for det inntektstapet som han nå ble påført.

Men kan datteren leve av garden da?

Ja, for hun har lagt om til en helt annen virksomhet. Nå går det i hest. Avl av ridehest, oppstalling og foring av privateide hester og nå har de også søkt om tillatelse til å bygge en ny fin ridehall. Problemet er bare at den må bygges på dyrket mark, noe kommunen setter seg i mot. Denne formen for hestedrift er ikke klassifisert som landbruk, i en komune hvor både fylkesmann og departemang måtte på banen for å hindre nedbygging av noen av kommunens beste jordbruksområder.

Hadde de derimot bodd i en av våre utkantkommuner så kunne de bare lagt til en liten del turisme, laget en innhegning med dyr hvor barna kunne leke og kaldt det park, og så kunne de både fått tilskudd til etablering, utbygging og støtte til drift.

Så dere ser det er ikke bare samer og muslimer som har særrettigheter i dette landet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei larka og godt nytt år. Anbefaler å se den journalistisk tvilsomme Brennpunktdokumentaren "Førsteretten" om aktuelle tema, og deretter lese Pål Hivands blogg der han har en del viktige poeng i forhold til dokumentaren. Men, regner egentlig med at dette innlegget, samt REs er som å snakke for døve ører.

Pål Hivands blogg: Skjult lenke - logg inn for å se den

Førsteretten: Skjult lenke - logg inn for å se den

Som en siste kommentar er de eneste "særrettighetene" jeg har som same, så vidt jeg vet, at mine barn har rett til å lære samisk på skolen hvis jeg bor i en kommune som er innlemmet i språkforvaltningsområdet, samt å stemme ved sametinget. Har egentlig liten forståelse for at det finnes mennesker vil ta ifra meg disse rettighetene. Trist.

Godt nytt år til resten av forumets brukere også :wink:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Her var det mye synsing..

Denne ILO-konvensjonen er laget for at etniske minoriteter som var der før staten ble opprettet skal sikres å ikke bli spist av storsamfunnet. Innen gammelt samisk "rettssystem" hadde ikke samene landeiendom (bortsett fra sjøsamene, som hadde noen små jordlapper). Nasjonalstaten har anerkjent privat eiendomsrett i stadig større grad gjennom tidene, og samenes tradisjonelle terrengbruk ble innskrenket. Det har vært en rekke rettsaker de senere årene, helt opp til høyesterett (selbusaken, Aursundsaken, Trollheimen osv), hvor samene stadig har mistet beiterettigheter. ILO-konvensjonen har i høyeste grad sin berettigelse her i landet! Jeg er stolt av at Norge var det første landet til å ratifisere den.

Samene var i Norge før den norske staten ble dannet. Diskusjonen om "hvem som var først" er fullstendig irrelevant. Verken "norsk" eller "samisk" kultur ble dannet før tidligst i bronsealderen. Da hadde det vært folk her i 6-7000 år allerede. Både norsk og samisk kultur springer ut fra grupper som har vært her siden steinalderen. All seriøs forskning støtter dette. Gjennom tidene har så kulturelle (og genetiske) impulser flytt inn i begge kulturer. Sørfra til norsk kultur, østfra til samisk.

Samisk kultur er gradvis blitt spist av den norske. For eksempel er det sørsamiske språket nesten utdødd. Det samiske området strakte seg tidligere langt sør for dagens bosettinger. Samene i de områdene ble fortrengt av norske bønder. Det er nettopp dette ILO-konvensjonen skal hindre.

Jeg er for mangfold i norsk natur, på samme måte som jeg er for kulturelt mangfold. Norge vil bli et fattigere land dersom samene ikke gis et særlig apparat for å kunne beskytte sin tradisjonelle kultur. Og med det mener jeg ikke at samisk kultur må stå stille. Den er dynamisk, som alle andre kulturer.

Når alt dette er sagt: Jeg støtter selvsagt ikke ødeleggende og unyttig kjøring i utmark. Samisk reinbeitepolitikk er også under enhver kritikk, og bør endres snarest. Det er selvsagt skurker blant samer, som det er blant etniske nordmenn og muslimer. At noen samer mener de bør få drive toppjakt er ikke noe argument for å avratifisere ILO-konvensjonen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Her var det mye synsing..

Denne ILO-konvensjonen er laget for at etniske minoriteter som var der før staten ble opprettet skal sikres å ikke bli spist av storsamfunnet. Innen gammelt samisk "rettssystem" hadde ikke samene landeiendom (bortsett fra sjøsamene, som hadde noen små jordlapper). Nasjonalstaten har anerkjent privat eiendomsrett i stadig større grad gjennom tidene, og samenes tradisjonelle terrengbruk ble innskrenket. Det har vært en rekke rettsaker de senere årene, helt opp til høyesterett (selbusaken, Aursundsaken, Trollheimen osv), hvor samene stadig har mistet beiterettigheter. ILO-konvensjonen har i høyeste grad sin berettigelse her i landet! Jeg er stolt av at Norge var det første landet til å ratifisere den.

Samene var i Norge før den norske staten ble dannet. Diskusjonen om "hvem som var først" er fullstendig irrelevant. Verken "norsk" eller "samisk" kultur ble dannet før tidligst i bronsealderen. Da hadde det vært folk her i 6-7000 år allerede. Både norsk og samisk kultur springer ut fra grupper som har vært her siden steinalderen. All seriøs forskning støtter dette. Gjennom tidene har så kulturelle (og genetiske) impulser flytt inn i begge kulturer. Sørfra til norsk kultur, østfra til samisk.

Samisk kultur er gradvis blitt spist av den norske. For eksempel er det sørsamiske språket nesten utdødd. Det samiske området strakte seg tidligere langt sør for dagens bosettinger. Samene i de områdene ble fortrengt av norske bønder. Det er nettopp dette ILO-konvensjonen skal hindre.

Jeg er for mangfold i norsk natur, på samme måte som jeg er for kulturelt mangfold. Norge vil bli et fattigere land dersom samene ikke gis et særlig apparat for å kunne beskytte sin tradisjonelle kultur. Og med det mener jeg ikke at samisk kultur må stå stille. Den er dynamisk, som alle andre kulturer.

Når alt dette er sagt: Jeg støtter selvsagt ikke ødeleggende og unyttig kjøring i utmark. Samisk reinbeitepolitikk er også under enhver kritikk, og bør endres snarest. Det er selvsagt skurker blant samer, som det er blant etniske nordmenn og muslimer. At noen samer mener de bør få drive toppjakt er ikke noe argument for å avratifisere ILO-konvensjonen.

Her i området er dette feil.

Her er det Lulesamer som driver, og de har ikke vært her mer enn ca 150 år.

Hva som gir disse urfolksrettigheter er etter min mening mystisk.

Hvorfor vi skal ha forskjellig lovverk ut fra rase er etter min mening mystisk. Det minner mye om segregasjon, apartaid og diverse andre modeller jeg ikke ønsker å være en del av.

Her i Norge er vi Norsk, og forholder oss til Norsk lov og forvaltning.

Språket er Norsk.

Å lage annerledeslover gir fort grobunn for mørkebrune mottiltak.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Språket er Norsk.

Norge har tre offisielle språk.

Norsk, Samisk og Kvensk, i tillegg blindeskrift og tegnspråk. Norsk har to offisielle målformer, bokmål og nynorsk. Samisk er et administrasjonsspråk som er sidestilt med bokmål og nynorsk i de nordligste fylkene, fra Nord-Trønderlag til Finnmark og kvensk er også administrasjonsspråk, men det er kun i noen kommuner.

Kilde: Skjult lenke - logg inn for å se den

:lol:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Norge har tre offisielle språk.

Norsk, Samisk og Kvensk, i tillegg blindeskrift og tegnspråk. Norsk har to offisielle målformer, bokmål og nynorsk. Samisk er et administrasjonsspråk som er sidestilt med bokmål og nynorsk i de nordligste fylkene, fra Nord-Trønderlag til Finnmark og kvensk er også administrasjonsspråk, men det er kun i noen kommuner.

Kilde: Skjult lenke - logg inn for å se den

:lol:

Vet da det, men det er hull i hodet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Her i området er dette feil.

Her er det Lulesamer som driver, og de har ikke vært her mer enn ca 150 år.

Hva som gir disse urfolksrettigheter er etter min mening mystisk.

Hvorfor vi skal ha forskjellig lovverk ut fra rase er etter min mening mystisk. Det minner mye om segregasjon, apartaid og diverse andre modeller jeg ikke ønsker å være en del av.

Her i Norge er vi Norsk, og forholder oss til Norsk lov og forvaltning.

Språket er Norsk.

Å lage annerledeslover gir fort grobunn for mørkebrune mottiltak.

Lulesamene gikk fra en mobil bosettingsform, til å bli fastboende. Selvsagt kom de fra et sted... Dette argumentet er det som har blitt brukt for å fjerne tamreindriften/samene en rekke steder. Røros, Trollheimen, Selbu osv.. Noen steder ble de fjernet. Det etnisk norske samfunnet er et skriftsamfunn som har belagt sin historie. Skriftløse samer har ikke det. Forvaltningen og lovverket har opprinnelig vært laget med tanke på at samene skal fornorskes. Denne holdningen har heldigvis snudd, og de nye lovene og konvensjonene er laget for å endre dette. Den forrige ILO-konvensjonen hadde som formål å integrere urfolk. Innenfor den nye gis de rett til å beholde sin egenart innenfor et statssystem som ikke tok hensyn til dem i det hele tatt. Det er etter min mening det gamle fornorskningssystemet som var rasistisk. Ikke dagens system.

Her i Norge er vi nordmenn, samer, kvener, finner og tatere. Alle er statsrettslig nordmenn, men det er viktig å gjøre noe for å beholde disse kulturenes egenart.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

For det første:

Tamrein?

Ottar Håløyg beskriver villrein i sitt område. Et område som var fra Bjarkøy til ca. Murmansk.

Han disponerer også ymse fangrein.

Hvorfor snakker IKKE Håløyg og hverken samer eller tammrein?

Hvorfor har tammrein og villrein samme genmateriale?

Jeg er ikke sikker på at den samiske befolkning bør betraktes som urfolk.

De som alle andre må selvsagt få bo her i landet, men... vil man ha nasjonalstatens fordeler, må man ta med ulempene.

Er det forresten noen som kan forklare meg hvos sjøsamene i regionen ble av?

De jeg vet er av sjøsamisk avstamming, nekter å stå i samemanntallet.

Dette fordi de mener samemanntallet består av reindriftstullinger.

Nei, at man i hovedstaden har rare ideer, må da ikke bety at dem trenger å innføre dem her hos oss.

Få oss ut av Ilokonvensjonen fort.

Ønsker man å drive med segregasjon, så gjør det i hovedstaden.

Sikkert mange nytilflytta urfolk som kan få seg egen konvensjon.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

bra at det i hvertfall er noen på forumet som syns at vi samer og vår språk og kultur er verdt å ta vare på, er ikke gammle skrotten men har aldri opplevd at det å være samisk har gitt noen fordeler, snarere tvert om!

samisk har vært talt her oppe i hundrevis av år, forstår ikke hvorfor folk er så veldig provosert over tiltak som tar sikte på å opprettholde språket og kulturen.

den useriøse debatten i media og forøvrig i det siste tror jeg bidrar til å splitte samer og nordmenn ytterligere, før anså jeg meg som en ''samisk nordmann'' men ettersom jeg ble eldre og oppfattet en del folks holdninger ovenfor oss som personer og folkeslag, må jeg desverre si at de verdier som ble forkynt under fornorskningen i meget stor grad lever den dag i dag, og jeg oppdaget også at Nordmann er jeg ikke bare en ''jævla finnlugg'' og det er jeg svært stolt over.

den dagen jeg får barn vil samisk være deres førstespråk, håper bare de vil oppleve mindre hets en oss, samt at de får lov å bære sin kultur videre.

å sammenligne samer med pakistanere anser jeg som regelrett tåpelig, og hvis man ikke evner å se vesensforskjellen mellom samer som urfolk og andre minoriteter, ja da kan ikke jeg hjelpe.

ideen om at vi skal gjøre utmark utilgjengelig for den norske majoriteten er jo absurd, ja vi har ekstremister AKKURAT SOM DERE.

mitt håp er at en dag kan jeg gå i en av de store norske byer i kofte en kveld uten å oppleve hets og latterligjøring samt anklager om landrøveri.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
bra at det i hvertfall er noen på forumet som syns at vi samer og vår språk og kultur er verdt å ta vare på, er ikke gammle skrotten men har aldri opplevd at det å være samisk har gitt noen fordeler, snarere tvert om!

samisk har vært talt her oppe i hundrevis av år, forstår ikke hvorfor folk er så veldig provosert over tiltak som tar sikte på å opprettholde språket og kulturen.

den useriøse debatten i media og forøvrig i det siste tror jeg bidrar til å splitte samer og nordmenn ytterligere, før anså jeg meg som en ''samisk nordmann'' men ettersom jeg ble eldre og oppfattet en del folks holdninger ovenfor oss som personer og folkeslag, må jeg desverre si at de verdier som ble forkynt under fornorskningen i meget stor grad lever den dag i dag, og jeg oppdaget også at Nordmann er jeg ikke bare en ''jævla finnlugg'' og det er jeg svært stolt over.

den dagen jeg får barn vil samisk være deres førstespråk, håper bare de vil oppleve mindre hets en oss, samt at de får lov å bære sin kultur videre.

å sammenligne samer med pakistanere anser jeg som regelrett tåpelig, og hvis man ikke evner å se vesensforskjellen mellom samer som urfolk og andre minoriteter, ja da kan ikke jeg hjelpe.

ideen om at vi skal gjøre utmark utilgjengelig for den norske majoriteten er jo absurd, ja vi har ekstremister AKKURAT SOM DERE.

mitt håp er at en dag kan jeg gå i en av de store norske byer i kofte en kveld uten å oppleve hets og latterligjøring samt anklager om landrøveri.

Jeg mener ikke du har mindre verdi enn hvem som helst av oss andre.

Poenget er at du har samme verdi.

Forsøk på segregasjon er en ulempe, uensett hvem dette rammer.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Samisk kultur er kjempeflott og jeg har stor sans for gamle tradisjoner, men destruksjonen av vidda og naturlandskapet ødelegger hele opplegget.

Jeg har problemer selv med å respektere samer som folkeslag med særrettigheter ift. finnmarksloven på grunn av reindriftsamene. Dersom de ikke tvinges til å endre livstil så tror jeg at samer generellt vil slite med imaget blant befolkningen ellers i landet. Det ser vi allerede her i tråden.

Det er duket for en skikkelig hardfront mellom to folkeslag slik det drives på Finnmarksvidda idag...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Gjenopprett formatering

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.


  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.