Gå til innhold

Anbefalte innlegg

Mening:

Det er stillheten som forsvinner – opplevelsen av meg og bare naturen.

En skuter er hos meg før og etter at den passerer (hvis den overhodet passerer), og overbevisende lenge etter at den ikke høres.

Og den tok med seg illusjonen av å være i ødemarken.

Men okei, jeg har jo tv`en, og hvorfor skal vi ha det annerledes enn de har det i andre land?

 

 

Forsøk på å framstille snøskuteren som miljøvennlig faller ikke alltid helt godt ut....

 

nz8r.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei ! "josteink"

 

Håper du gidder å følge med og forteller oss andre,- som ikke er så flinke til selv å finne fram i postjournaler, og gjør oppmerksom på hva du finner.

 

Brage

 

Finn framleis ikkjenoko brev frå MD til SOM i januar. Ventar i spenning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Overskrift:

 

"Stortingets kontrollkomite redd regjeringen omgår Stortinget"

 

 Komiteen ber om at "Justisdepartementets lovavdeling må vurdere den såkalte forsøksordningen med snøskuterkjøring"

 

Er det noen der ute som kan si noe mer m denne saken ?

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Lenke til innlegget som @Skjult lenke - logg inn for å se den viser til

 

Skjult lenke - logg inn for å se den

 

 

Snøscooter-kjøring som lovbrudd?

Den andre striden dreier seg om regjeringens såkalte «forsøksordning» med snøscooterkjøring, som det blir åpnet for i 108 av landets kommuner. Venstre reagerte på det de betrakter som frislipp i strid med gjeldende lov, og ba Stortingets utredningskontor vurdere saken.

Utredningskontoret konkluderer med at forsøksloven ikke gir hjemmel for en så omfattende reform.

Det siste er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uenig i. I et brev til kontrollkomiteen 9. januarSkjult lenke - logg inn for å se den forsøksordningen.

Komiteflertallet fastholder sitt syn om at Skjult lenke - logg inn for å se den av de aktuelle kommunene for fornøyelseskjøring med snøscooter, og ber statsministeren om å få en juridisk vurdering av lovligheten hos Justisdepartementets lovavdeling.

– Vi mener svaret kommunal- og moderniseringsminister Sanner har gitt om forsøkslovens rekkevidde, er tilfredsstillende, sier Michael Tetzschner fra Høyre.

– Nå er det sendt et brev til statsministeren. Så får vi se om det kommer et svar som er tilfredsstillende for flere enn oss, legger han til.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Kjell Iver !

 

Jeg har også nå skrevet ut brevet fra Sanner til Kontroll - og konstitusjonskomiteen i Stortinget og det kan være litt av hvert  si om det.

Kort og godt: Det er et dårlig forsøk på å omgå formålet med , ja nettopp forsøksloven !! Brevet inneholder ikke ett eneste ord om noen form for evaluering av "forsøket" og hvem som skal gjøre det. Jeg minner om at det forsøket som faktisk allerede er gjennomført er vurdert både av NINA og NIBR som begge peker på flere uheldige sider ved og konsekvenser av de gjennomførte forsøkene !!

Sanner sier intet om hvordan og av hvem de nye såkalte "forsøkene" skal evalueres.

Brevet er, rett og slett, bare en beskrivelse, i et departementalt språk, av de blåblås tro på at dersom bare "lokaldemokratiet" får bestemme, så blir alt så "meget bedre" som Willoch pleide  si.

 

Det blir spennene å se hva stortingskomiteen sier.

 

Brage

 

P.s.

Er det noen som har sett eller hørt noe fra Sivilombudsmannen ?

 

 

 

 

 

     

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Snøskutersaken  Skjult lenke - logg inn for å se den 

 

 Her er siste nytt som jeg har funnet.:

 

"Stortingets kontrollkomite redd regjeringen omgår Stortinget."

 

Så vidt jeg kan se står det intet om når saken kommer på kartet i Stortinget.

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hvis dette er lovlig, blir jeg veldig overrasket, det finnes overhodet ikke lovhjemmel for slik kjøring i utmark i Norge. Det florerer av filmer som viser ulovlig kjøring, det gjør det ikke på noen måte lovlig...Hvilke konsekvenser er du tenker på? Det er svært få slednecks som blir tatt, og uten betydelig økning i kontrollvirksomheten vil det jo ikke bli noe bedre. En Apache Longbow kunne kanskje vært løsningen, men så er det jo dette med kostnader igjen da.

 

Hægebostad kommune gir Eiken snøscooterklubb løyve til å arrangere inntil 6 løp i det

regulerte øvingsområdet på Sandvatn vinteren 2012 som omsøkt. Løvet gis i henhold til

forskrift om motorisert ferdsel i utmark og på islagte vassdrag § 6. Løyvet gis på følgende

vilkår:

· Løyvet gjeld for scooterklubben sine medlemmer med gyldige ”sticker”

· Kjøring til og fra området skal skje på de godkjente tilførselsveiene.

· I reguleringsplanen for området er det nedfelt ulike retningslinjer for slike

arrangement. En forutsetter at disse reglene blir fulgt.

· Dersom noen av avtalene med grunneierne eller veglaga blir sagt opp før denne tid

faller løyve vekk. Dette gjelder også dersom andre av forutsetningene med

reguleringsplanen blir endra.

Dette er klippet fra side 66 i denne mappen:Skjult lenke - logg inn for å se den

 

 

Informasjon for sesongen 2014

Øvingssområdet på Hekkfjell ved Sandvatn vil være åpent for snøscooterkjøring hver partalls veke fra 1. januar til 1. mai, og i tillegg for spesielle arrangement.

Dette er klippet fra side 26 i dette infoskrivet: Skjult lenke - logg inn for å se den

 

Så de får det til på Hægebostad. ;)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Etter mitt begrep er saka noksaa enkel. Ein kan tale kor pent ein vil om tillit til kommunane og menneskja som skal forvalte ordninga. Men det er ein grunn til at me i dette landet har tradisjon for aa difrensiere den lokale autonomien mellom dei ulike forvaltnings/politiske omraader. Dei viktigaste oppgavene er langt strengare regulert enn mindre "viktige" oppgaaver. Kvifor? Fordi politikk er politikk. Ressursane er knappe. Og eit kommunalt budsjett er eit kommunalt budsjett. Saa kan ein styre med rapportar og meiningar om foerehandsinntekne haldningar. Botnlinja er enkel. At the end of the day, er det dei faktiske tilhoeve som gir utslag. Ikkje onsketenkning.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

SURR om SURR.

 

For noen dager siden fant jeg en artikkel på Skjult lenke - logg inn for å se den " med overskriften:

"SURR om SV-surr etter SV-søvn om forsøk"

Artikkelen er skrevet av sekretariatet i SIF som står for " Snøscooterimportørenes Forening" og publisert den 17.11.2013 , altså etter regjeringsskiftet i fjor høst.

 

Her er det enda mer surr ! Det står: " Det forrige forsøket gikk i prinsippet ut på akkurat det samme som nå ; la plan- og bygningsloven gå foran motorferdselloven."

 

Dette er IKKE riktig av følgende grunner:

 

Forsøket som , som er tidsbegrenset, gjøres etter reglene i forsøksloven kan ikke og "vil" ikke endre motorferdsellovens formålsparagraf.

Forsøksloven gir bare hjemmel til (gjennom forsøk) å gi kommunen anledning til å utprøve "å organisere sin virksomhet og løse sine oppgaver" på. Dette betyr at dersom  forsøket viser at loven (motorferdselloven) bør endres så må det skje gjennom en tradisjonell lovendringsprosess. Vi vet alle hva det er. Det er vel også nettopp derfor at departementet allerede har tatt initiativ til å endre loven (motorferdselloven)  Endringen må naturligvis da fremmes for Stortinget som en lovsak.

 

Brage 

 

 

      

 

 

 

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
"Levende stillhet" ...

Synes denne kronikken av Lars Verket var kjempefin.

Les og bli klok..... <ahttp://www.fjellforum.no/uploads/emoticons/tester_happy.png' alt=':)'>

Skjult lenke - logg inn for å se den

Las, naut, og delte på Fb.

Flott lesnad!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Mer om skutersaken

 

I en liten notis i Dagsavisen i dag får vi vite at

 

"Erna Solberg nekter å la Justisdepartementets lovavdeling vurdere lovligheten av snøskuterforsøk slik kontrollkomiteen har bedt om."  

 

Abid Raja spør om hun har noe å frykte og kaller avslaget "spesielt"

Det er det lett å bli enig med ham i  når vi ser hen til den langvarige praksis som har utviklet seg opp gjennom tidene når det gjelder lovavdelingens posisjon i slike lovtolkingssaker.

 

Brage

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Mine foreldre har en hytte ved en idyllisk våg på sørvestlandet. Der sitter de liberale høyrevelgerne på rekke og rad langs sjøkanten og puster inn eksos fra titalls påhengsmotorer som kjører i ring uten mål og mening ute på vågen. Ungdommen må jo ha det gøy. Du kan kanskje fremdeles nyte chabllisen, men en samtale er vanskelig å føre. Dette er ingen overdrivelse. Hele sommeren, hele kveldene. Slik blir det også i fjellet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Selvrealiseringen og kjøpefesten er Norges ypperste verdier. Den som tråkker på dette tråkker på individets rett til fri utfoldelse. Om det går på bekostning av naturen får så være.

 

(Det interessante med det du skriver, Kvenna, er at flere scootertilhengere i denne tråden bruker nettopp motorbåtsport som argument for SITT syn! Paradoksalt eller hva?)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Kikut !!

 

Innlegget ditt minte meg om et brev fra ØKOKRIM datert 12.oktober 2007  til Politidirektoratet som inneholder kommentarer til daværende "Direktoratet for naturforvaltning" (DN) sitt "Forslag til nytt regelverk for motorferdsel i utmark og vassdrag" (DN Rapport 2007-3) (Brevet ligger på nettet og har over 4 A-4 sider så jeg kan ikke sitere alt her) Men her er noen sitater:

" I det vesentlige støtter Økokrim høringsforslaget. Utkastet til nytt regelverk fremstår stort sett som gjennomarbeidet og velbegrunnet. Det er positivt at forslaget har forsøkt å synliggjøre hensynet til miljøet og betydningen av miljøspørsmål i større grad enn det fremgår av dagens motorferdselslovgivning. Spesielt vil vi trekke frem forslaget om å utvide motorferdsellovens etter mal av friluftsloven regler for allmennhetens ferdselsrett. Vi støtter også at det lages en helt ny lov fremfor at det gjøres mindre endringer i den gamle. Økokrim har imidlertid flere innvendinger til kapittel 8 "håndheving og sanksjoner""

.......

 

Økokrim argumenterer for "Heving av strafferammen"

"Den eneste sanksjonsbestemmelsen i dagens motorferdsellov (§ 12) hjemler kun bøtestraff." -------" Vi er positive til  at direktoratet foreslår å skjerpe straffebestemmelsen, slik at fengselsstraff også kan idømmes."-------"Overtredelse av motorferdselloven kan medføre uopprettelig skade og er en trussel mot allmenhetens rett til fri ferdsel. I tillegg medfører ulovlig motorferdsel en innskrenkning av menneskers mulighet til rekreasjon og naturopplevelse og svekker grunnlaget for det biologiske mangfoldet."-----------"Den mest betydningsfulle effekten av økt strafferamme er antagelig at et blir enklere å få politiet til å prioritere motorferdselskriminalitet når loven sanksjonerer overtredelser med fengselsstraff og ikke bare bøter"

........

"Sanksjonsutvalget vurderte imidlertid avkriminalisering og administrative sanksjoner på miljøområdet bare i forhold til viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven (kap.23). De argumenter som kan tale for mindre bruk av straff ved overtredelse av disse lovene med forskriftsverk, kan imidlertid på ingen måte overføres til motorferdselsområdet.

.......

"Forslaget til kapittel 8 er for øvrig ikke i samsvar med forslaget til den bredt sammensatte MoSa gruppen. Økokrim tiltrer det som MoSa gruppen har kommet frem til i NIBR-rapporten 2006:16 kapittel 8."

 

Dette er bare noen få sitater fra Økokrims brev.

 

Brage        

                                                

 

   

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Heving av stafferammen? Ikke rart ungdommen stikker fra kontrollene, er jo snakk om en månedslønn allerede. 

Siden ulovlig kjøring med snøscooter i mange tilfeller er miljøkriminalitet, er det jo rart at straffen er så lav som den er.

Det nye i det Brage henviser til over er at Økokrim nå ønsker å sette straffereaksjonene inn i den ramma dette tilhører, altså miljøkriminalitet, og dermed kunne sanksjonere også med fengselsstraff.

Aktuelle klipp fra Økokrims hjemmesider:

 

"Miljøkriminalitet rammer som regel fellesgodene mer enn enkeltpersoner. Slik kriminalitet kan ramme helt lokalt men det kan også få globale konsekvenser. Miljøkriminalitet er en belastning på miljøet som kommer på toppen av den belastningen som lovlig virksomhet utgjør. Kriminaliteten er med å svekke livsgrunnlaget vårt, samtidig som den reduserer muligheten til å ha kontroll med fremtidig forvaltning av naturressursene."

 

"De fleste miljølover har en strafferamme på bøter eller fengsel i ett år og to eller tre år ved grove overtredelser. I 1993 ble generalklausulen mot miljøkriminalitet (straffeloven § 152 B) vedtatt. Etter straffeloven § 152 b er strafferammen for alvorlig miljøkriminalitet satt til seks års fengsel."

 

 

Inntil nå har straffen for ulovlig kjøring vært begrensa til bøter og mulighet for inndragning av kjøretøyet.

Med dette vil mange tilfeller av ulovlig kjøring med snøscooter endelig kunne bli satt i den konteksten som den tilhører, nemlig kriminalitet mot miljøet. Strafferammene for dette inkluderer ubetinga fengsel, og blir da endelig harmonisert med den typen lovbrudd dette er.  

BRA!    :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hei Ulvemor !

 

Enig med deg ! Snøkskuterkjøring slik den blir utført mange steder i dag er miljøkriminalitet og bør bli behandlet som sådan.

Men i det frislippet som de blåblå nå står bak finner vi ikke en eneste antydning i den retningen.

Brage  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Siden ulovlig kjøring med snøscooter i mange tilfeller er miljøkriminalitet, er det jo rart at straffen er så lav som den er.

Det nye i det Brage henviser til over er at Økokrim nå ønsker å sette straffereaksjonene inn i den ramma dette tilhører, altså miljøkriminalitet, og dermed kunne sanksjonere også med fengselsstraff.

Aktuelle klipp fra Økokrims hjemmesider:

 

"Miljøkriminalitet rammer som regel fellesgodene mer enn enkeltpersoner. Slik kriminalitet kan ramme helt lokalt men det kan også få globale konsekvenser. Miljøkriminalitet er en belastning på miljøet som kommer på toppen av den belastningen som lovlig virksomhet utgjør. Kriminaliteten er med å svekke livsgrunnlaget vårt, samtidig som den reduserer muligheten til å ha kontroll med fremtidig forvaltning av naturressursene."

 

"De fleste miljølover har en strafferamme på bøter eller fengsel i ett år og to eller tre år ved grove overtredelser. I 1993 ble generalklausulen mot miljøkriminalitet (straffeloven § 152 B) vedtatt. Etter straffeloven § 152 b er strafferammen for alvorlig miljøkriminalitet satt til seks års fengsel."

 

 

Inntil nå har straffen for ulovlig kjøring vært begrensa til bøter og mulighet for inndragning av kjøretøyet.

Med dette vil mange tilfeller av ulovlig kjøring med snøscooter endelig kunne bli satt i den konteksten som den tilhører, nemlig kriminalitet mot miljøet. Strafferammene for dette inkluderer ubetinga fengsel, og blir da endelig harmonisert med den typen lovbrudd dette er.  

BRA!    :)

 

Problemet her er jo at snøscooterkjøring i seg selv slettes ikke er miljøkriminalitet.. En fotturist skader mer enn en snøscooter.. Skal det bli fengselsstraff for å vandre fritt i fjellheimen også?

Jeg kan dokumentere med bilder hvordan en snøscooterløype ser ut om sommeren. Den eneste muligheten du har for å se at det går en løype der er stikkene. En DNT sti derimot ser du godt.

 

Jo man kan drive miljøkriminalitet på en snøscooter, men da må man gå aktivt inn for å være en drittsekk. Folk som kjører etter vettskremte dyr til de kollapser fortjener 6 år bak murene ja. Folk som hiver søppla si i naturen kan godt havne noen uker i kasjotten også.

 

Men jeg vil ha meg frabedt å bli kalt for miljøkriminell fordi jeg tar meg en frikjøringstur på fjellet! Jeg er mer enn gjennomsnittlig opptatt av miljø og det hender rett som det er at jeg kommer hjem fra snøscootertur med sekken full av søppel jeg har plukket opp fra diverse stoppeplasser langs løypene. Det har også skjedd at jeg truer diverse turkompiser med juling dersom de ikke tar med seg søppla si etter en rastepause.

 

Så der har du det. Snøscooterrebel ja, miljøkriminell hell no!  :pirate:

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Problemet her er jo at snøscooterkjøring i seg selv slettes ikke er miljøkriminalitet.. En fotturist skader mer enn en snøscooter.. Skal det bli fengselsstraff for å vandre fritt i fjellheimen også?

Jeg kan dokumentere med bilder hvordan en snøscooterløype ser ut om sommeren. Den eneste muligheten du har for å se at det går en løype der er stikkene. En DNT sti derimot ser du godt.

 

Jo man kan drive miljøkriminalitet på en snøscooter, men da må man gå aktivt inn for å være en drittsekk. Folk som kjører etter vettskremte dyr til de kollapser fortjener 6 år bak murene ja. Folk som hiver søppla si i naturen kan godt havne noen uker i kasjotten også.

 

Men jeg vil ha meg frabedt å bli kalt for miljøkriminell fordi jeg tar meg en frikjøringstur på fjellet! Jeg er mer enn gjennomsnittlig opptatt av miljø og det hender rett som det er at jeg kommer hjem fra snøscootertur med sekken full av søppel jeg har plukket opp fra diverse stoppeplasser langs løypene. Det har også skjedd at jeg truer diverse turkompiser med juling dersom de ikke tar med seg søppla si etter en rastepause.

 

Så der har du det. Snøscooterrebel ja, miljøkriminell hell no!  :pirate:

 

 

Hvordan er snøscooterløype ser ut om vinteren er veldig avhengig av hvor den ligger. 

Var en tur på Rørosvidda på skitur i helga, da var vi bortom en merket snøscooterløype,

den kommer nok til å vises til sommeren ettersom det var veldig lite snø i området,

Ting er aldri bare svart eller hvitt.

 

Motorsport ( frikjøring ) hører hjemme på lukket bane ( bil, båt, motorsykkel, vannscooter, snøscooter )

Turkjøring med slede etter merket løype til et isfiskevann er noe helt annet.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Problemet her er jo at snøscooterkjøring i seg selv slettes ikke er miljøkriminalitet.. ...

 

Økokrim har disse definisjonene på miljøkriminalitet  (understrekningene er gjort av meg):

 

" Naturkriminalitet

Sist oppdatert 24.01.2014

Natur og faunakriminalitet er en samlebetegnelse for flere ganske forskjellige lovbrudd.

Under denne paraplyen finner vi blant annet ulovlig jakt og fangst, innsamling av sjeldne arter, ulovlig bygging i strandsoner eller på fjellet og ulovlig motorferdsel i utmark.

Ulovlig jakt, fangst og innsamling representerer en trussel mot det biologiske mangfoldet, ureglementert bygging ødelegger landskapet og privatiserer områder som i utgangspunktet skal være tilgjengelige for alle, mens ulovlig motorferdsel kan etterlate skader i naturen, forstyrrer vilt og folk som søker til naturen for å få ro.  "

 

 

Frikjøring utenfor lovlig bane eller merka løypenett er det samme som "ulovlig motorferdsel"  og er derfor pr definisjon miljøkriminalitet.  Er du uenig, får du heller ta diskusjonen med Påtalemakta dersom du skulle være uheldig  :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Seriøst?

 

:ike:

 

Selvfølgelig, det sier jo seg selv med et kjøretøy med et utrolig lavt marktrykk som kun er ment å kjøre på snø..

 

Har selv flere ganger passert skuterløyper på vidda om sommeren uten å være klar over det. Fra fisketur: "Hvor ble det av skuterløypa vi skulle krysse?" "Den har vi passert for lengst, så du ikke stikkene der oppe?".

 

I tillegg kan jeg jo nevne hytta til moderen, hvor jeg som liten krabat alltid kjørte scooter på jordet, og kjørte all snøen flat, år etter år. Etterhvert ble det lite plass å kjøre på.. Jordet vokste nemlig igjen med småskog, fordi nabobonden hadde lagt ned driften og sluttet å slå høyet der. Nå er det bare en liten plen igjen rundt hytten jeg holder i drift med gressklipper, og en liten sti til bilveien, resten har jeg latt naturen ta over for å kompensere for avskoging i Amazonas  :ahappy:  

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest
Dette emnet er stengt for flere svar.

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×
×
  • Opprett ny...

Viktig informasjon

Ved å bruke dette nettstedet godtar du våre Bruksvilkår. Du finner våre Personvernvilkår regler her.